Savo na podlahy a povrchy Lemongrass 5 kg

Savo na podlahy a povrchy Lemongrass 5 kg

Prípravok na každodenné upratovanie plôch v kanceláriách, školách, škôlkach, zdravotníckych zariadeniach a pod. Odstraňuje mastnotu aj zaschnutú špinu. Používajte na podlahové plochy, stoly, kachličky a iné umývateľné povrchy. Veľkosť balenia 5 kg. Celý popis
12 €
Vrátane DPH
2,40 €/l
Tovar od predajcu MALL

Na sklade 5+ kusov

6.2.2023 na výdajnom mieste
 
6.2.2023 na vašej adrese
 
Kód: 1189882

Popis

Savo na podlahy a povrchy Lemongrass 5 kg


  • Prípravok s vôňou lemongrass na každodenné upratovanie plôch v kanceláriách, školách, škôlkach, zdravotníckych zariadeniach a pod.
    • Odstraňuje mastnotu aj zaschnutú špinu.
  • Používajte na podlahové plochy, stoly, kachličky a iné umývateľné povrchy.
  • Osvedčená kvalita.
  • Tradičný výrobok.
  • Veľkosť balenia 5 kg.
  • Priemer hrdla 45mm

Príprava a použitie

  • Na bežné upratovanie dávkujte 50 ml na 5 l vody. Pri silnom znečistení je možné koncentráciu zvýšiť alebo naneste bez riedenia, potom zotrite alebo opláchnite. Pri pochybnostiach vyskúšajte najskôr na malej, menej viditeľnej ploche.

Skladovanie
- Skladovať v originálnych, dobre uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív. Neskladovať na priamom slnečnom svetle a v blízkosti tepelných zdrojov. Teplota skladovania: +5 až +25 °C. Skladujte vo zvislej polohe.Návod na použitie: Pozri etiketa.
Skladovanie: Uchovávajte iba v pôvodnom obale. Skladujte v uzavretom obale. Uchovávajte mimo dosah detí.
Výrobca: Diversey
Distribútor: ESPACE veľkoobchod drogérie s.r.o.
Zloženie: Sodium lauryl polyethoxyethanol sulfate, chlorid sodný, amidy, kokos, N,N-bis(hydroxyethyl), zmes látok 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on [EC No 247–500–7] a 2-methylizothiazol3(2H)-on [EC No 220–239–6] (3:1)
Predlekárska prvá pomoc:

Vdýchnutie: Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc alebo ošetrenie.

Kontakt s pokožkou: Oplachujte pokožku veľkým množstvom vlažnej vody. Pri podráždení kože: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo ošetrenie.

Zasiahnutie očí: Podržte otvorené očné viečka a premývajte veľkým množstvom vlažnej vody po dobu aspoň 15 minút. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné ich ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Požitie: Vypláchnite ústa. Okamžite vypite 1 pohár vody. Človeku v bezvedomí nikdy nič nepodávajte ústami. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc alebo ošetrenie.

Trieda a kategórie nebezpečenstva:
  • Eye Dam. 1 (H318)
Signálne slovo: Nebezpečenstvo
H-vety (Štandardné vety o nebezpečenstve):

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.

EUH208 – Môže vyvolať alergickú reakciu.

P-vety (Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie):

P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.

P102 – Uchovávajte mimo dosah detí

P280 – Používajte ochranné okuliare alebo tvárový štít.

P305 + P351 + P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné ich ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Na stiahnutie:
Bezpečnostný list