LEIFHEIT Čistič na sklo - koncentrát 1 l 41414

LEIFHEIT Čistič na sklo - koncentrát 1 l 41414

Čistič na sklo Leifheit v balení 1 liter v extra silnom, koncentrovanom balení. Hravo zbaví nečistôt všetky druhy skiel a okná. Stačí už len niekoľko kvapiek a výsledky práce tohto vynikajúceho čističa sa ihneď dostavia. S bezpečnostným uzáverom pre elimináciu nežiadúceho vyliatia. Celý popis
8,40 €
Vrátane DPH
8,40 €/l
Tovar od predajcu MALL

Na sklade 5+ kusov

Ihneď k odberu na predajni
Predajne
 
Už zajtra na vašej adrese
Možnosti doručenia
 
Kód: 492594

Popis

LEIFHEIT Čistič na sklo – koncentrát 1 l 41414

Vlastnosti

  • Použití v domácnosti
  • Určeno pro čištění oken a skel beze šmouh
  • Koncentrát
  • Uzávěr s bezpečnostní pojistkou pro děti
  • Objem 1 l


Návod k použití: Viz. piktogram na obale
Skladování: Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti. Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Je zapotřebí respektovat všeobecná pravidla provozní protipožární ochrany. Uložit uzavřené na chladném a suchém místě s dostatečným větráním místnosti. Přechovávat jen v původní nádobě. Upozornění k hromadnému skladování: Skladovat odděleně od potravin. Skladujte odděleně od krmiva. Při skladování dodržujte ustanovení pro nebezpečné látky. Další údaje k podmínkám skladování: Chránit před mrazem. Chránit před horkem a přímým slunečním světlem. Skladovací třída:10–13 Ostatní hořlavé a nehořlavé látky.
Výrobce/distributor: LEIFHEIT
Složení: METHYLISOTHIAZOLINONE Označování obsahu: 5-<15% aniontové povrchově aktivní látky; 5-<15% neiontové povrchově aktivní látky; <5% fosforečnany; 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL; BENZISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; parfémy; CITRAL; LIMONENE
Předlékařská první pomoc: 2-NITROPROPANE-1,3-DIOL; BENZISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; parfums; CITRAL; LIMONENE CZ. Varování – Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování aerosolů. Po manipulaci důkladně omyjte ruce Používejte ochranné rukavice.
Třída a kategorie nebezpečnosti: GHS07 Akutní toxicita – Acute Tox. – Varování 4, Žíravost / dráždivost pro kůži – Skin Irrit. 2 – Varování, Vážné poškození očí / podráždění očí – Eye Irrit. 2 – Varování, Senzibilizace dýchacích cest /senzibilizace kůže – Skin Sens. 1 – Varování
Signální slovo: Varování
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H318, H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži.
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Technické parametry

Objem 1000 ml
Počet kusů v balení 1
Na nádobí Ne
Zařazení – čisticí prostředky Okna

Odkazy

Ke stažení:
Bezpečnostní list