Buďtea nakupujte s dopravou ZADARMO
0
mesačne
 • Dĺžka záručnej doby odpovedá vždy najmenej minimálnej dĺžky záručnej doby podľa občianskeho zákonníka, prípadne zvláštnych právnych predpisov, spravidla je to 24 mesiacov. Právnické alebo fyzické osoby - podnikatelia môžu mať túto záručnú dobu kratšiu
 • Záručná doba začína bežať od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má byť podľa objednávky kupujúceho, príp. podľa požiadavky príslušných právnych predpisov, prevedená odborná inštalácia tovaru osobou k tomu spôsobilou a oprávnenou, začína záručná doba bežať až odo dňa prevedenia inštalácie, pokiaľ ju kupujúci objednal najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol k prevedeniu inštalácie potrebnú súčinnosť.
 • Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, keď to kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevzal. Kupujúcemu bude vydané potvrdenie o tom, kedy tovar reklamoval, o prevedení záručnej opravy a o dobe trvania opravy.
 • Ak dôjde k výmene tovaru za nový alebo k výmene súčiastky, na ktorú je poskytnutá záruka, začína bežať záručná doba znovu od začiatku, od prevzatia nového tovaru (príp. od prevzatia tovaru s novou súčiastkou).
 • Na dary, ktoré sú poskytované celkom zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Taký tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.
 • Všetky opravy uplatnené právom sú v záručnej dobe bezplatné.

Záručné listy

 • Spolu s tovarom vám môže byť doručený i nevyplnený záručný list (pokiaľ nie je priložený záručný list, ako taký slúži faktúra / daňový doklad). Môžete ho poslať, spolu s číslom vašej objednávky alebo odkopírovanou faktúrou na adresu:
  Internet Mall Slovakia s.r.o.
  Galvaniho 6
  821 04  Bratislava
 • Potvrdíme vám ho a zašleme späť na vašu adresu, ktorú ste uviedli v objednávke (pokiaľ neuvediete inú).
 • Záručné listy nepotvrdzujeme hneď, pretože tovar nevybaľujeme a fyzicky nekontrolujeme. Toto privilégium prináleží vždy zákazníkovi, ktorý si tovar zakúpil. Preto vám dávame priestor tovar najskôr starostlivo skontrolovať a vyskúšať.