Ako nakupovať na splátky

 1. Vybraný tovar si vložte do nákupného košíka, vyplňte všetky potrebné údaje pre objednávku (meno, adresu, e-mail, tel. kontakt) a ako spôsob platby si zvoľte „Nákup na splátky - online“.
  Minimálna hodnota nákupného košíka pri splátkovom predaji je od 100 € bez dopravného.
  Vyberte si variantu splácania podľa Vašich možností. Pokiaľ Vám volené splátky vyhovujú, stlačte „Odoslať žiadosť o spotrebiteľský úver“ - teraz sa automaticky presmerujete na stránku spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky.
 2. Pred Vami sa objaví stránka so žiadosťou o spotrebiteľský úver, patriaca splátkovej spoločnosti.
  Do žiadosti vyplňte všetky informácie o Vašej osobe (adresu trvalého bydliska, zamestnávateľa, celkový príjem, výdavky a pod., ktoré požaduje splátková spoločnosť pre úspešné vybavenie úveru. Jednotlivé stránky Vás budú zrozumiteľne navádzať, k dispozícii máte tiež animovaný šepkár.
  Všetky údaje zadávané priamo na stránkach spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky sú považované za prísne dôverné.
 3. Bezprostredne po vyplnení a odoslaní žiadosti sa Vám zobrazí vyjadrenie splátkovej spoločnosti k Vašej žiadosti o úver.
  Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť aj na www.cetelem.sk, na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte emailom po odoslaní žiadosti o úver.
  • Pokiaľ bola Vaša žiadosť schválená, môžete si pre urýchlenie vybavenia objednávky, zmluvu rovno vytlačiť a s kópiami všetkých potrebných dokladov preposlať do splát-kovej spoločnosti prostredníctvom slovenskej pošty: BNP PARIBAS PERSONAL FI-NANCE SA – Cetelem, Twin city A, Karadžičová 2, 812 36 Bratislava.
  • Zmluvné dokumenty k splátkovému predaju sa nevracajú späť!
  • V prípade, ak je tovar expedovaný prepravnou spoločnosťou a bude Vám doručený domov alebo osobne vyzdvihnutie na niektorej z našich pobočiek, je potrebné zaslať:
   • podpísanú Zmluvu o spotrebiteľský úver;
   • Spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení;
   • kópiu platného občianskeho preukazu/pobytového preukazu občana EÚ,
   • kópiu druhého platného dokladu totožnosti: vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný preukaz alebo preukaz ZŤP/ ZŤP-S;
   • doklad potvrdzujúci výšku príjmu, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade
   na adresu splátkovej spoločnosti: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA – Cetelem, Twin city A, Karadžičová 2, 812 36 Bratislava. V prípade, že v žiadosti uvádzate aj príjmy partnera alebo ostatné príjmy je potrebné ich zdokladovať rovnako.
   Využite možnosť podpísať zmluvy elektronicky prostredníctvom SMS kódu! Všetky požadované dokumenty nahráte z Vášho PC v zabezpečenej aplikácií. Po dokončení elektronického podpisu bude žiadosť automaticky odoslaná do spoločnosti BNP Paribas Personal Finance SA. Vyhnete sa tak povinnosti dokumenty tlačiť a zasielať prostredníctvom pošty, čím urýchlite dodanie tovaru o niekoľko dní.
  • Ak pracujete ako policajt, colník, vojak, prípadne ste príslušníkom zboru väzenskej a justičnej stráže, Sociálna Poisťovňa nedisponuje informáciami o Vašom príjme. Je preto nevyhnutné priložiť doklad o príjme (celý a kompletný Výpis z BÚ za posledné obdobie alebo Výplatnú pásku za posledné obdobie, alebo Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa) priložiť k ostatným odosielaným dokumentom.
  • Pri platbe za tovar formou spotrebiteľského úveru, je vyžadované spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, aby doručený tovar prevzala vždy iba osoba, ktorá si žiada o úver - dlžník. V prípade ak si dlžník nemôže prevziať zásielku, je potrebné zaslať Plnomocenstvo overené notárom, či obecným alebo miestnym úradom.
  • Dlžník uhrádza splátky výlučne len splátkovej spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky po obdržaní splátkového kalendára. Splátkový kalendár spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky preposiela prostredníctvom slovenskej pošty a na e-mail, ktorý je uvedený v Žiadosti o spotrebiteľský úver.

Úverová zmluva má obsahovať:

 • 1× riadne podpísané vyhotovenie „Zmluva o poskytnutí spotrebiteľského úveru“ (tlačí sa 2× automaticky)
 • 1× riadne podpísané vyhotovenie „Spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení“ (tlačí sa 1× automaticky)
 • obojstranná kópia platného občianskeho preukazu/pobytový preukaz občana EÚ/povolenie na pobyt.
 • obojstranná kópia druhého platného dokladu totožnosti: vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný preukaz alebo preukaz ZŤP/ ZŤP-S
 • Ak ste zamestnanec, ktorý vykonáva svoju pracovnú činnosť na území SR alebo dôchodca, ktorý poberá dôchodok zo Sociálnej poisťovne SR a súhlasíte s overením Vašich údajov v databáze Sociálnej poisťovne nie je potrebné zdokladovať príjem. Tento súhlas je uvedený v Spracovaní osobných údajov a nie je potrebné ho označiť krížikom iba svojim podpisom na poslednej strane tohto dokumentu.
 • Doklad potvrdzujúci výšku príjmu, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade. V prípade, že v žiadosti uvádzate aj príjmy partnera alebo ostatné príjmy je potrebné ich zdokladovať rovnako.

Viac podrobností nájdete na stránke Potrebné doklady

Späť na Predaj na splátky