Predator Forte 150 ml

Predator Forte 150 ml

UPOZORNĚNÍ:Biocidní přípravek
Vysoko efektívny (s vyšším obsahom účinnej látky), jemne parfumovaný, suchý repelent pre deti od 2 rokov a osoby s citlivou pokožkou. Doba účinnosti minimálne 6 hodín. Testované v extrémnych podmienkach záplavových oblastí lužných lesov SZÚ Praha. Objem 150 ml.
Celý popis
6,65 €
Vrátane DPH
5,90 €
Tovar od predajcu MALL
6,60 €

Momentálne nedostupné

Kód: 1165436

Popis

Predátor Forte 150 ml

Vlastnosti

  • UPOZORNĚNÍ:Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace.
  • Vysoce efektivní (s vyšším obsahem účinné látky), jemně parfemovaný, suchý repelent pro děti od 2 let a osoby s citlivou pokožkou
  • Doba účinnosti minimálně 6 hodin
  • Testováno v extrémních podmínkách záplavových oblastí lužních lesů SZÚ Praha
  • Účinná látka: DEET 25 %
  • Speciální 360° ventil – pohodlná aplikace při jakémkoli natočení
  • Objem 150 ml


Upozornění: biocidní přípravek: ANO
Návod k použití: Používejte biocidy bezpečně! Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.
Skladování: Skladujte v originálních obalech, v suchých a dobře větraných prostorách k tomu určených, chráněných před mrazem, povětrnostními vlivy, slunečním zářením, při běžných teplotách.
Vyrobeno: ČR
Výrobce / distributor: Leroy Cosmetic s.r.o. / VITAR, s.r.o.
Složení: Účinná látka: N,N-dyethyl-meta-toluamide (CAS:134–62–3,EC 205–149–7) 249g/kg.
Objem/obsah/hmotnost: 150 ml
Předlékařská první pomoc: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Tel.: +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02. Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedené na dně nádoby.
Třída a kategorie nebezpečnosti: GHS02/2 Hořlavé látky, GHS07 Dráždivé látky
Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení) a jejich kombinace:  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122 °F.

Technické parametry

Aplikace spreje
Působení proti létajícímu hmyzu
Objem 150 ml
Typ repelent

Odkazy

Ke stažení:
Bezpečnostní list