Buďtea nakupujte s dopravou ZADARMO
0
mesačne
Kód: 10423798

Fresh Air osviežovač vzduchu 300 ml Bouquet

Fresh Air osviežovač vzduchu 300 ml Bouquet

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Osviežovač vzduchu, určený pre interiéry – 300ml. Odstraňuje nepríjemný zápach z interiérov. Celý popis
1,42 €
1,42 €
Získajte dopravu ZADARMO so
u zásielok od 12,9 €

25.4.2024 na výdajnom mieste
25.4.2024 - 26.4.2024 na vašej adrese

Popis

Inštrukcie: pred použitím dobře pretřepte, sprej držte vo výške ramien a aplikujte cca 5–10 sek.

Varovanie: prosím prečítajte si starostlivo inštrukcie. Neaplikujte vôňu, ak sa v rovnakej miestnosti nachádzajú: tehotné ženy, deti a osoby s respiračnými ťažkosťami, či chorobami. Sprej môže spôsobiť alergickú reakciu. Skladujte v suchu a mimo dosahu potravín. Priamo neinhalujte, neaplikujte na potraviny, nestriekajte na zdroje tepla a ohňa. Chráňte pred vonkajším poškodením, ani prázdnu fľašu neprerážajte a nevhadzujete do ohňa.

Nebezpečenstvo: H222 Extrémne horľavý aerosól, H229 Nádoba je pod tlakom, pri zahrievaní sa môže roztrhnúť, H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití. P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. nevystavujte teplote presahujúcej 50C. P261 Zabráňte vdychovaniu aerosólov. P302 + P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody. P333 + P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu. Obsahuje Bután.