Buďtea nakupujte s dopravou ZADARMO
0
mesačne

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 1. Článok 1   Všeobecné informácie o súťaži

  1. Organizátorom súťaže (ďalej len "súťaž") sme my, spoločnosť Internet Mall Slovakia s.r.o, IČO: 35 950 226, so sídlom Galvaniho 6, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 37185/B (ďalej len "Organizátor" alebo "my"), pre našich zákazníkov prevádzkujeme internetovú nákupnú galériu MALL.SK dostupnú na internetovej adrese www.mall.sk.
  2. Súťaže sa nemôžete zúčastniť, ak ste našim zamestnancom/zamestnankyňou, prípadne našou spolupracujúcou osobou, alebo ak ste zamestnancom/zamestnankyňou alebo spolupracujúcou osobou spoločnosti z našej skupiny, prípadne ste osobou blízkou týchto osôb. Súťaže sa tiež nemôžete zúčastniť, ak ste mladší ako 15 rokov a ak máte adresu doručenia mimo Českú či Slovenskú republiku. Súťaže sa môžete zúčastniť len, ak ste fyzickou osobou.
 2. Článok 2   V čom súťaž spočíva?

  1. Predmet súťaže a konkrétne podmienky súťaže uvedie Organizátor vždy v konkrétnom súťažnom príspevku na facebookovom profile MALL.SK, ktorý bude obsahovať podmienky súťaže najmä:
   1. termín konania súťaže;
   2. spôsob zapojenia do súťaže;
   3. výluky zo súťaže;
   4. stanovenie výhier a podmienok výberu výhercu.
  2. Každý súťažiaci sa do jednej súťaže môže zapojiť aj opakovane (ak nie je v jednom súťažnom príspevku uvedené inak).
  3. Do jednotlivej súťaže sa zapojíte pridaním komentára pod určený príspevok so zodpovedaním súťažnej otázky alebo splnením úlohy. Týmto krokom súhlasíte s týmito pravidlami a zaväzujete sa ich dodržiavať. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže odpovede, ktoré nebudú zodpovedať predmetu a rozsahu súťažných otázok
  4. Zo správnych odpovedí uvedených v jednotlivých súťažných príspevkoch bude vybraný výherca (ak nebude uvedené inak), a to označením v komentári organizátora pod súťažným príspevkom. Výhercovia budú vyzvaní, aby kontaktovali organizátora prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook s kontaktnými údajmi pre zaslanie výhry. Ak sa neprihlási výherca do 10 kalendárnych dní odo dňa vyhlásenia, zaniká jeho nárok na výhru a výhra prepadá organizátorovi.
  5. O presnom spôsobe odovzdania výhry budú výhercovia informovaní súkromnou správou na Facebooku. Výhry budú výhercom odoslané do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže.
  6. Organizátor nezodpovedá za to, že výherca uviedol nesprávnu adresu pre dodanie výhry, ani že si svoju výhru riadne a včas nevyzdvihol od zvoleného poskytovateľa prepravných služieb. V takýchto prípadoch výhercovi zaniká nárok na výhru a výhra prepadá Organizátorovi bez akejkoľvek náhrady.
  7. Organizátor súťažiacich výslovne upozorňuje, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť ani ju vymeniť za inú výhru než je organizátorom stanovené. Ak bude výhrou voucher na nákup v nákupnej galérii Organizátora, je jeho hodnota vyjadrená vrátane DPH a výherca bude o jeho uplatnení informovaný.
 3. Článok 3   Všeobecné a záverečné ustanovenia

  1. Účasťou v súťaži sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.
  2. Účasťou v súťaži súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom účasti v súťaži. Informácie o spracúvaní osobných údajov na: https://www.mall.sk/osobni-udaje.
  3. Prípadné otázky, pripomienky apod. smerujte na na telefónne číslo 02/582 673 10, prostredníctvom kontaktného formulára na adrese info@mall.sk.
  4. Na výhru nevzniká právny nárok, nie je možné ju vyplatiť v peniazoch. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Súťaž nemá charakter verejného prísľubu. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier.
  5. Ak porušujete pravidlá tejto súťaže, alebo ak nadobudneme podozrenie, že porušujete pravidlá tejto súťaže, vyhradzujeme si právo Vás vyradiť zo súťaže. Takéto rozhodnutie je konečné.
  6. Tieto pravidlá Vám budú dostupné po dobu trvania tejto súťaže a ďalej 30 dní odo dňa ukončenia súťaže. Vyhradzujeme si právo tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť alebo súťaž ukončiť, prerušit alebo odložiť. V takom prípade sú zmena pravidiel či ukončenie, prerušenie alebo odloženie súťaže účinné okamihom ich zverejnenia.
  7. Súťaž nie je prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená so spoločnosťou Facebook Inc. a táto spoločnosť za jej priebeh nijako nezodpovedá. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaže musia byť adresované Organizátorovi, nie spoločnosti Facebook Inc.
  8. Organizátor súťažiacich výslovne upozorňuje, že výhra nie je predmetom predaja a nie je možné uplatňovať práva z toho plynúce (napr. práva z vád, záruku za akosť, možnosť vrátenia/odstúpenia/reklamácie atp.)
  9. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 18.12.2020.