10× viac produktov za najlepšie ceny
10× viac produktov za najlepšie ceny

DETECHA Ekoban lak - lak na kameň, betón a drevo bezfarebný 5 kg

DETECHA Ekoban lak - lak na kameň, betón a drevo bezfarebný 5 kg

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Ekoban lak je vodouriediteľný lak k bezfarebným vonkajším i vnútorným náterom betónu, dreva, muriva, kameňa a ďalších savých podkladov. Lak penetruje, spevňuje a uzatvára natieraný povrch. Zvyšuje mechanickú odolnosť, zlepšuje umývateľnosť, chráni proti vode a pred poveternostnými vplyvmi.
57,84 €
Tovar od: efarby.sk
57,84 €

26.7.2024 - 29.7.2024 na vašej adrese

Popis

Ekoban lak je vodouriediteľný lak k bezfarebným vonkajším i vnútorným náterom betónu, dreva, muriva, kameňa a ďalších savých podkladov. Lak penetruje, spevňuje a uzatvára natieraný povrch. Zvyšuje mechanickú odolnosť, zlepšuje umývateľnosť, chráni proti vode a pred poveternostnými vplyvmi. Spotreba:

  • cca 9m/kg

Riedenie:

  • voda

Príprava podkladu a spôsob nanášania Podklad musí byť pred náterom suchý, vyzretý, dokonale odmastený, zbavený všetkých mechanických nečistôt a starých poškodených náterov. Nanáša sa štetcom, striekaním, valčekom pri teplote +10°C až +25°C. Neošetrené savé podklady musia byť ochránené penetračným náterom Ekoban lak: voda v pomere 1:5. V prípade vyššej savosti podkladu penetračný náter opakujte , kým dochádza k satiu prípravku. ďalšiu vrstvu je možné naniesť po dostatočnom zaschnutí predošlej vrstvy. Náter zasychá na dotyk do 2 hodín a konečných vlastností nadobúda po 7 dňoch zrenia.  

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1A, H317Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyHorľavá kvapalina a pary.Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredieMôže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý po požití.2.2 Prvky označeniaVýstražný symbol nebezpečnostiSignálne slovoVarovanieNebezpečné látkybutylglykol5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónN-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín 1,2-benzoizotiazolín-3-ón2-metyl-2H-izotiazol-3-ónŠtandardné vety o nebezpečnostiH302 Škodlivý po požití.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Pokyny pre bezpečné zaobchádzanieP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Používajte ochranné rukavice.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.