10× viac produktov za najlepšie ceny
10× viac produktov za najlepšie ceny

DETECHA Aluna strieborná - syntetická farba na kov s obsahom hliníka 2 kg hodvábny lesk

DETECHA Aluna strieborná - syntetická farba na kov s obsahom hliníka 2 kg hodvábny lesk

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Aluna je syntetická metalizovaná náterová hmota s obsahom hliníka na kov, betón či drevo. Obsahuje reflexný hliníkový pigment, ktorý zvyšuje ochranný bariérový účinok a má priaznivý vplyv na životnosť náteru.
23,05 €
Tovar od: efarby.sk
23,05 €

25.7.2024 - 26.7.2024 na vašej adrese

Popis

Aluna je syntetická metalizovaná náterová hmota s obsahom hliníka na kov, betón či drevo. Obsahuje reflexný hliníkový pigment, ktorý zvyšuje ochranný bariérový účinok a má priaznivý vplyv na životnosť náteru. Prednosti:Univerzálne použitie – kov, pozinkované plochy, drevo, betón a ďalšie savé podklady.Striebristý dekoratívny vzhľad.Vysoký bariérový efekt.Vplyvom času sa nelúpe.Jednoduchá obnova náteru. Spotreba:

  • cca 7–10 m2/kg v jednej vrstve

Riedenie:

  • S 6005

Použitie

  • vonkajšie krycie nátery kovu – strešné krytiny, odkvapové zvody, konštrukcie, ploty a pod., nátery betónu a dreva

Príprava podkladu a spôsob nanášania Aluna sa nanáša na suchý podklad zbavený všetkých mechanických nečistôt a starých nesúdržných náterov. Pri úpravách savých materiálov je potrebné nechať podklad dôkladne vyschnúť. Porézne podklady je potrebné pred vlastným náterov napenetrovať – Aluna nariedená riedidlom S 6005. Pri úpravách ocele je nutné sa zbaviť korózie a ochrániť vhodným antikoróznym náterom – Superkov. Pred aplikáciou Aluny musí byť základný náter dostatočne suchý. Pred použitím je nutné Alunu rozmiešať. Náter sa nanáša štetcom, máčaním alebo valčekom v dvoch a viacerých vrstvách pri teplote +5°C až +25°C. Konečné vlastnosti získa náter do 48 hodín.

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304Acute Tox. 4, H312+H332 Skin Irrit. 2, H315Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Lact., H362STOT RE 2, H373Aquatic Chronic 2, H411Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyHorľavá kvapalina a pary.Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredieDráždi kožu. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže spôsobiť poškodenie sluchových orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii. Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 2.2 Prvky označeníVýstražný symbol nebezpečnosti

Signálne slovoNebezpečenstvoNebezpečné látkyetylbenzénchlórované parafíny, C14–17Štandardné vety o nebezpečnostiH226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H362 Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.Pokyny pre bezpečné zaobchádzanieP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.P263 Zabráňte styku počas tehotenstva a dojčenia.P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P391 Uniknutý produkt zoberte.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.