Dettol Dezinfekčný sprej na povrchy Original 500ml

Dettol Dezinfekčný sprej na povrchy Original 500ml

UPOZORNENIE:Biocídny prípravok
DETTOL Dezinfekčný sprej na povrchy Original 500ml ničí 99,9% baktérií a vírusov. Odstraňuje 90% alergénov (prach, mačaciu a psiu srsť, peľ) prítomných na tvrdom neporéznom povrchu.
Celý popis
3,30 €
Vrátane DPH
3,30 €/ks
Tovar od predajcu MALL
3,50 €

Na sklade 5+ kusov

31.1.2023 na výdajnom mieste
 
31.1.2023 na vašej adrese
 
Kód: 1091663

Popis

DETTOL Dezinfekčný sprej na povrchy Original 500ml

Vlastnosti

  • Čistí povrchy
  • Odstraňuje vírusy a baktérie
  • Odstraňuje alergény (prach, mačaciu a psiu srsť, peľ)
  • Všestranný pomocník pre domácnosť

Upozornenie: biocídny prípravok Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
Návod na použitie: Otočte koniec trysky do polohy ON. Jednoducho striekajte priamo na povrch. Utrite čistou navlhčenou handričkou a nechajte uschnúť. Nie je nutné oplachovať. V prípade čistenia elektrických zariadení nastriekajte najprv na handričku.
Skladovanie: Skladujte v súlade s miestnymi predpismi. Skladujte v originálnych obaloch chránených pred priamym slnečným žiarením v suchých, chladných a dobre vetraných priestoroch, oddelene od nezlučiteľných materiálov (pozri Kapitola 10) a jedla a pitia. Do doby, kým bude pripravený na použitie, uchovávajte kontajner uzavretý a utesnený. Otvorené kontajnery sa musia znovu starostlivo utesniť a udržiavať vo zvislej polohe, aby sa zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontajneroch. Použite vhodný obal na zamedzenie kontaminácie životného prostredia
Vyrobené: GB
Výrobca/distribútor: Reckitt Benckiser
Zloženie: kvartérne ammoniové zlúčeniny, benzyl-C12–16-alkyldimetyl, chloridy
Predlekárska prvá pomoc:

Styk s očami: Okamžite preplachujte oči veľkým množstvom vody, občas nadvihnite horné a spodné viečko. Vyhľadajte a odstráňte kontaktné šošovky. Pokiaľ dôjde k podráždeniu, vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou: Zasiahnuté časti pokožky dôkladne opláchnite vodou. Odstráňte postriekaný odev a obuv. Ak sa vyskytnú príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Vdýchnutie: Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a ponechajte ho v pokoji v polohe uľahčujúcej dýchanie. Ak sa vyskytnú príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití: Vypláchnite ústa vodou. Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a ponechajte ho v pokoji v polohe uľahčujúcej dýchanie. Ak bol materiál požitý a postihnutá osoba je pri vedomí, podávajte na pitie vodu v malých dávkach. Nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ to nie je výslovne odporúčané lekárom. Ak sa vyskytnú príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Trieda a kategórie nebezpečenstva:
  • zmes

Neklasifikovaný

Signálne slovo: nie je
H-vety (Štandardné vety o nebezpečenstve):

H301 Toxický pri požití.

H311 Toxický pri styku s kožou.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P-vety (Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie):

nie sú

Na stiahnutie:
Bezpečnostný list

Technické parametre

Objem 500 ml
Dezinfekcia Áno
Na riad Nie

Odkazy