MOSER REX POWER +++ 1230 15W strihací strojček

MOSER REX POWER +++ 1230 15W strihací strojček


Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner

Popis dielov A – strihací blok B – páka na nastavenie dĺžky strihu C – tlačidlo pre zapnutie/vypnutie D – sieťový kábel E – fixátor mechanizmu na nastavenie dĺžky strihu F – chránič čepele G – olej na strihací blok H – čistiaca kefka Dôležité upozornenia: Pri používaní … Celý popis

104.85
104,85 € Vrátane DPH
Na sklade 5+ kusov

Kód: 100022272677

Mesačne od:
10,49 € Spočítať splátky

Popis

Popis produktu

Popis dielov A – strihací blok B – páka na nastavenie dĺžky strihu C – tlačidlo pre zapnutie/vypnutie D – sieťový kábel E – fixátor mechanizmu na nastavenie dĺžky strihu F – chránič čepele G – olej na strihací blok H – čistiaca kefka

Dôležité upozornenia: Pri používaní elektrických prístrojov pre vlastnú ochranu bezpodmienečne dbajte na nasledujúce upozornenia:

 • Prístroj pripojte iba na striedavé napätie. Dbajte na menovité napätie uvedené na typovom štítku.
 • Elektrického prístroja, ktorý padol do vody, sa v žiadnom prípade nedotýkajte. Ihneď ho vytiahnite zo siete.
 • Elektrické prístroje nikdy nepoužívajte vo vani alebo pod sprchou.
 • Elektrické prístroje vždy odkladajte, resp. uchovávajte tak, aby nemohli spadnúť do vody (napr. do umývadla). Vyvarujte sa kontaktu elektrických prístrojov s vodou a inými tekutinami.
 • Pred čistením prístroj odpojte zo siete.
 • Prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo postihnuté osoby.
 • Prístroj používajte iba v súlade s účelom popísanom v tomto návode.
 • Používajte výhradne príslušenstvo odporúčané výrobcom.
 • Prístroj nikdy nepoužívajte s poškodeným káblom alebo sieťovým adaptérom. Tiež ho nepoužívajte, ak riadne nefunguje, pri jeho poškodení alebo ak Vám spadol do vody. V týchto prípadoch ho zašlite na prehliadku a opravu do nášho servisného strediska.
 • Pri prenášaní nedržte prístroj za sieťový kábel a kábel nepoužívajte ako držadlo.
 • Sieťový kábel chráňte pred teplými (horúcimi) povrchmi.
 • Prístroj nepoužívajte, resp. neskladujte so skrútenými alebo zalomeným káblom.
 • Do otvorov na prístroji nikdy nestrkajte alebo nenechajte do nich spadnúť žiadny predmet.
 • Prístroj nikdy nepoužívajte v prostredí, v ktorom sa používajú aerosoli (spreje) alebo tam, kde sa uvoľňuje kyslík.
 • Ako ochranu pred poranením odporúčame prístroj nepoužívať ak je strihací blok poškodený.
 • Prístroj má ochrannú izoláciu a je odrušený

Použitie

 • Naolejujte strihací blok (obr. 5)
 • Zapojte do elektrickej siete.
 • Zapnite prístroj tlačidlom za-/vypnutý (obr. 1a), po použití prístroj vypnite (obr. 1b).

Nastavenie dĺžky strihania

 • bez nastaviteľného hrebeňa je prístroj nastavený na normálne strihanie, cca 0,1 mm.
 • dĺžku strihu je možné (aj počas strihania) nastaviť od 0,1do 3 mm.
 • posuňte fixátor smerom dolu (obr. 2b)
 • bočnou pákou (obr. 3a) je možné nastaviť dĺžku strihu

5-timi stlačeniami (MultiClick).

 • posunutím fixátora smerom hore (obr. 2a) sa nastavený mechanizmus uvoľní a znova sa nastaví dĺžka strihu na cca 0,1 mm.

Strihanie s nasunuteľným hrebeňom Podľa požadovaného strihu je možné prístroj prevádzkovať s nasúvateľným hrebeňom alebo bez neho.

Nasadenie/zloženie nasunuteľného hrebeňa

 • Hrebeň nasuňte na strihací blok v smere šípky až na doraz (obr. 4a).
 • Hrebeň môžete zložiť posunutím v smere šípky (obr. 4b).

Čistenie a starostlivosť o prístroj

 • Prístroj neponárajte do vody!
 • Po každom použití zložte hrebeň aj strihací blok a čistiacou kefkou odstráňte zvyšok vlasov (chlpov) z otvoru prístroja a strihacieho bloku.
 • Prístroj čistite iba mäkkou, prípadne ľahko navlhčenou handrou. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne látky!
 • Pre dobrý a dlhodobý strihací výkon je dôležité strihací blok často olejovať (1× za deň). K tomu používajte výhradne olej na strihací blok, obj. č. 4005–7000 (118 ml).
 • Olej na strihací blok, ako aj hygienický sprej si môžete objednať cez predajcu.
 • Pokiaľ pri dlhšom používaní i pravidelnom čistení a olejovaní strihací výkon klesne, mali by ste strihací blok vymeniť.
 • Hrebeň slúži zároveň i ako ochrana nožov.

Výmena strihacieho bloku

 • Vypnite prístroj tlačidlom pre za-/vypnutie (obr. 1b).
 • Odpojte prístroj z elektrickej siete.
 • Uvoľnite 2 skrutky nachádzajúce sa na strihacom bloku, zložte z neho hrebeň a čepeľ (obr. 7).
 • Pri spiatočnom umiestnení hrebeň a čepeľ upravíte nasledovne (obr. 6):

o nastavte fixátor dĺžky strihu (obr. 2a) a nastavovaciu páku (obr. 3b) na najkratšiu dĺžku strihu. o umiestnite čepeľ pomocou drážky na umelú vodiacu zložku (v tvare klinu), stlačte dole a dozadu tak, aby hnací čapík zapadol do otvoru čepele. o dajte hore hrebeň, a dajte späť aj 2 skrutky o pred tým, ako zatiahnete skrutky, upravte strihací hrebeň tak, aby medzi ním a čepeľou bola vzdialenosť 0,5–1,0 mm (obr. 6a). Túto vzdialenosť treba dodržať aj v tom prípade, keď robíte dôkladné čistenie strihacieho bloku.

 • Zatiahnite 2 skrutky (obr. 7)

Likvidácia v EU krajinách Prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domácim odpadom. V rámci smernice EU o likvidácii elektrických a elektronických prístrojov môžete prístroj bezplatne odovzdať v komunálnych zberniach alebo ekologických dvoroch. Riadna likvidácia slúži k ochrane životného prostredia a bráni možným škodlivým účinkom na človeka a životné prostredie.

Záruka: Na tento produkt sa vzťahuje záruka na dobu 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a chyby materiálu. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté pri neodbornom manipulovaní s výrobkom. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie čepelí. V prípade, keď chcete uplatniť záruku, obráťte sa na Vašu predajňu kde ste si výrobok zakúpili. Pri reklamácii treba predložiť kompletný výrobok s pokladničným dokladom a s vyplneným záručným listom opečiatkovaným razítkom príslušnej predajne, v inom prípade záruka nemôže byť uznaná. Náklady spojene s uplatňovaním reklamácie znáša spotrebiteľ.


Parametre

Parametre produktu %1% %2%

Mačky nie
Psi áno
Vtáctvo nie
Hlodavci nie
Kone nie