Poistenie schopnosti splácať úver

Aktuálne súbory poistenia splátkových úverov:

Základný súbor poistenia

Zahŕňa poistenie schopnosti splácať úver pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity a poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti poisteného.

Komplexný súbor poistenia – Istota

Zahŕňa poistenie v rozsahu Základného súboru poistenia, poistenie hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu, poistenie krádeže tovaru, na kúpu ktorého bol poskytnutý úver, a poistenie Home assistance. Ak krádež tovaru, na kúpu ktorého bol poskytnutý úver, nemôže byť poistnou udalosťou vzhľadom na to, že tovar nepatrí do žiadnej z kategórii uvedených v Článku 10 ods. 6. písm. e\ týchto poistných podmienok, potom má poistený nárok na poistné plnenie z poistenia Home assistance až do výšky dvojnásobku maximálneho limitu poistného plnenia za jednu poistnú udalosť. Poistený má nárok na poistné plnenie z poistenia Home assistance až do výšky dvojnásobku maximálneho limitu poistného plnenia za jednu poistnú udalosť i v prípade, že poistenie krádeže tovaru, na kúpu ktorého bol poskytnutý úver, zaniklo uplynutím 3 rokov od začiatku poistenia.

Späť na Predaj na splátky