Doklady potrebné pre vybavenie úveru

Pre úver do 3400 € je potrebné doložiť nasledovné dokladu:

 • 1× riadne podpísané vyhotovenie Zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru (tlačí sa 2x automaticky: vyhotovenie určené pre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky a vyhotovenie určené pre klienta),
 • 1× riadne podpísané vyhotovenie „Spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení“ (tlačí sa 1× automaticky)
 • obojstranná kópia občianskeho preukazu/pobytového preukazu občana EÚ/povolenie na pobyt
 • obojstranná kópia druhého platného dokladu totožnosti: vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný preukaz alebo preukaz ZŤP/ ZŤP-S
 • Ak ste zamestnanec, ktorý vykonáva svoju pracovnú činnosť na území SR alebo dôchodca, ktorý poberá dôchodok zo Sociálnej poisťovne SR a súhlasíte s overením Vašich údajov v databáze Sociálnej poisťovne nie je potrebné zdokladovať príjem. Tento súhlas je uvedený v Spracovaní osobných údajov a nie je potrebné ho označiť krížikom iba svojim podpisom na poslednej strane tohto dokumentu.
 • Doklad potvrdzujúci výšku príjmu, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade. V prípade, že v žiadosti uvádzate aj príjmy partnera alebo ostatné príjmy je potrebné ich zdokladovať rovnako.

„Doklad preukazujúci príjem je klient povinný doložiť na základe zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a záväzného odporúčania Národnej banky Slovenska.“

Zamestnanci Jeden z dokladov:
 • Výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
 • Výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda. Výpis z osobného účtu je potrebné zaslať celý a kompletný (všetky strany). Alebo
 • Originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní.
Dôchodcovia
 • Potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný Výmer zaslaný klientovi Sociálnou poisťovňou) alebo
 • Potvrdenie z pošty, alebo
 • Výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok. Výpis z osobného účtu je potrebné zaslať celý a kompletný (všetky strany).
Podnikateľ (SZČO)
 • opečiatkované Potvrdenie o podaní DP z daňového úradu
Konateľ / Spolumajiteľ firmy
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo DP typu A alebo
 • 2 posledné Výpisy z osobného účtu. Výpis z osobného účtu je potrebné zaslať celý a kompletný (všetky strany).
Klient s trvalým pobytom na území SR zamestnaný v ČR, AT, HU
 • Pracovná zmluva alebo
 • 2 posledné Výplatné pásky
 • 2 posledné Výpisy z osobného účtu kam je klientovi poukazovaná mzda. Výpis z osobného účtu je potrebné zaslať celý a kompletný (všetky strany).
Cudzinec - len ak má povolenie na pobyt/pobytový preukaz občana EÚ a len ak je zamestnaný v SR Pri vypĺňaní Žiadosti o úver zadáva predajca v aplikácii webtelem namiesto čísla Občianskeho preukazu kompletné číslo z "Povolenia na pobyt" alebo "Pobytového preukazu občana EÚ" a k posúdeniu Žiadosti o úver posiela mailom na úverové oddelenie kópie týchto dokladov spolu s klientom podpísaným súhlasom "Súhlas so spracovaním a kopírovaním povolenia na pobyt".
V prípade ak klient žiada o motoúver
 • vodičský preukaz skupiny A a A1
  V prípade, že sa jedná o ojazdený motocykel
 • kópia technického preukazu ojazdeného motocykla
 • doklad o pôvode motocykla (nie starší ako dátum schválenia žiadosti o úver)

V prípade ak do žiadosti uvediete aj partnera klienta a jeho príjem je nevyhnutné dokladovať aj tento príjem jedným z požadovaných potvrdení o výške príjmu.

V prípade ak partner klienta nemá žiaden príjem, nie je potrebné vyžadovať potvrdenie o príjme partnera.

Pre úver nad 3400 €, prosíme doložiť navyše:

 • Doklad preukazujúci trvalé či prechodné bydlisko. Takým dokladom môže byť výpis z účtu alebo akékoľvek vyúčtovanie platieb či služieb (za elektrinu, plyn či telekomunikačné služby a pod.), zloženka SIPO.

Späť na predaj na splátky

Pre úver do 3400 € (u podnikateľov do 1000€)

 • 1× riadne podpísané vyhotovenie Zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru (tlačí sa 2× automaticky: vyhotovenie určené pre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky a vyhotovenie určené pre klienta),
 • 1× riadne podpísané vyhotovenie „Spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení“ (tlačí sa 1× automaticky)
 • obojstranná kópia občianskeho preukazu/pobytového preukazu občana EÚ/povolenie na pobyt
 • obojstranná kópia druhého platného dokladu totožnosti: vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný preukaz alebo preukaz ZŤP/ ZŤP-S
 • Ak ste zamestnanec, ktorý vykonáva svoju pracovnú činnosť na území SR alebo dôchodca, ktorý poberá dôchodok zo Sociálnej poisťovne SR a súhlasíte s overením Vašich údajov v databáze Sociálnej poisťovne nie je potrebné zdokladovať príjem. Tento súhlas je uvedený v Spracovaní osobných údajov a nie je potrebné ho označiť krížikom iba svojim podpisom na poslednej strane tohto dokumentu.
 • Doklad potvrdzujúci výšku príjmu, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade. V prípade, že v žiadosti uvádzate aj príjmy partnera alebo ostatné príjmy je potrebné ich zdokladovať rovnako.

pre úver nad 3400 € (u podnikateľov nad 1000 €), prosíme doložiť navyše

 • originál potvrdenia o výške príjmu (pokiaľ ste podnikateľ, tak ako potvrdenie o príjme zašlite potvrdenie o podaní daňového priznania za posledné zdaňované obdobie)
 • doklad preukazujúci trvalé či prechodné bydlisko. Takým dokladom môže byť výpis z účtu alebo akékoľvek vyúčtovanie platieb či služieb (za elektrinu, plyn či telekomunikačné služby a pod.), zloženka SIPO

Späť na predaj na splátky