COLORLAK Riedidlo S-6006, 0,42 l

Značka: COLORLAK Náš kód: 100002582475

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner

COLORLAK Riedidlo S-6006, 0,42 l

Riedidlo do syntetických náterových hmôt. Celý popis

1.27

1,66 €
1,27 €
-23%

Náš kód: 100002582475

Popis

Popis produktu

Prednosti:
  • Riedidlo s chránenou receptúrou.

Používa sa na riedenie olejových a na vzduchu schnúcich syntetických náterových hmôt (pri nátere štetcom, valčekom), ak nie je v príslušnej norme predpísané iné riedidlo.

Identifikácia nebezpečnosti:
Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č.1272/2008.

Nebezpečenstvo

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie a doplňujúce informácie.

  • H226 – Horľavá kvapalina a pary.
  • H304 – Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
  • H315 – Dráždi kožu.
  • H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H373 – Môže spôsobiť poškodenie centrálného nerového systému pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.
  • H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • H312+H332 – Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdychovaní.
  • EUH 066 – Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože.
Katalógový list
Karta bezpečnostných údajov

Parametre

Parametre produktu %1% %2%

Použitie Pre striekanie syntetických farieb
Objem balenia 0,42 l
Druh Riedidlo syntetické