COLORLAK Riedidlo S-6005, , 0,42 l

Značka: COLORLAK Náš kód: 100004200018

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner

COLORLAK Riedidlo S-6005, , 0,42 l

Prípravok na riedenie syntetických náterových hmôt. Celý popis

1.19

1,57 €
1,19 €
-24%

Náš kód: 100004200018

Popis

Popis produktu

Prednosti:

S6005 je určené na riedenie syntetických náterových hmôt, pričom riedidlo S6005 je predpísané normou na riedenie napr. Synorex Extra S-2003, Zinorex S-2211 apod.

Identifikácia nebezpečnosti:
Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č.1272/2008.


Varovanie

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie a doplňujúce informácie.

  • H226 – Horľavá kvapalina a pary.
  • H304 – Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
  • H315 – Dráždi kožu.
  • H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H373 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov <alebo uviesť všetky postihnuté orgány, pokiaľ sú známe> pri predĺženej alebo opakovanej expozícii <uveďte cestu expozície, pokiaľ je presvedčivo dokázané, že ostatné cesty expozície nie sú nebezpečné>.
  • H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • H312 + H332 – Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdychovaní
Katalógový list
Karta bezpečnostných údajov

Parametre

Parametre produktu %1% %2%

Objem balenia 0,42 l
Druh Riedidlo syntetické
Skupina odtieňov Bezfarebné