COLORLAK Riedidlo S-6001, 0,42 l

Značka: COLORLAK Náš kód: 100002582421

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner

COLORLAK Riedidlo S-6001, 0,42 l

Riedidlo do syntetických náterových hmôt na striekanie. Celý popis

1.35

1,75 €
1,35 €
-22%

Náš kód: 100002582421

Popis

Popis produktu

Prednosti:
  • Riedidlo s chránenou receptúrou.

Používa sa na riedenie syntetických na vzduchu schnúcich náterových hmôt, nanášaných striekaním.

Identifikácia nebezpečnosti:
Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č.1272/2008.

Nebezpečenstvo

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie a doplňujúce informácie.

  • H225 – Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H304 – Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
  • H315 – Dráždi kožu.
  • H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H373 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.
  • H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • H312+H332 – Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdychovaní.
Katalógový list
Karta bezpečnostných údajov

Parametre

Parametre produktu %1% %2%

Použitie Pre striekanie syntetických farieb
Objem balenia 0,42 l
Druh Riedidlo syntetické