Proudové chrániče (třetí – aktualizované vydání)

Proudové chrániče (třetí – aktualizované vydání)

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
T?et? vyd?n? t?to p??ru?ky aktualizuje p?edchoz? druh? vyd?n? a jsou do n? zapracov?ny nejd?le?it?j?? zm?ny elektrotechnick?ch p?edpis?, ke kter?m od roku 2001 do?lo. Povinn? pou??v?n? proudov?ch chr?ni?? t?m?? ve v?ech instalac?ch n?zk?ho nap?t? p?i .. Celý popis
9,01 €
Vrátane DPH
7,03 €
-21%
Partner: LIBRISTO

Už sa nepredáva

Tovar od predajcu LIBRISTO

Predaj zastrešuje MALL.CZ vrátane prípadnej reklamácie či vrátenia tovaru.
Predajca odosiela tovar v samostatnej zásielke.
Predajca určuje spôsoby a ceny doručenia.

Kód: 100050026233

Popis

T?et? vyd?n? t?to p??ru?ky aktualizuje p?edchoz? druh? vyd?n? a jsou do n? zapracov?ny nejd?le?it?j?? zm?ny elektrotechnick?ch p?edpis?, ke kter?m od roku 2001 do?lo. Povinn? pou??v?n? proudov?ch chr?ni?? t?m?? ve v?ech instalac?ch n?zk?ho nap?t? p?ineslo z?sadn? p?elom v p??stupu k zaji?t?n? ochrany p?ed ?razem elektrick?m proudem, zejm?na v p??padech, kde se p?edpokl?d? laick? obsluha. Z?kladem pro pochopen? v?znamu ochrany citliv?mi proudov?mi chr?ni?i jsou v?sledky v?zkum? p?soben? elektrick?ho proudu na lidsk? organizmus. Zji?t?n? v?sledky maj? z?sadn? v?znam pro stanoven? mez? bezpe?n?ho p?soben? proudu a s t?m ?zce souvisej?c? definice vlastnost? proudov?ch chr?ni??. V prvn? polovin? p??ru?ky je probr?na v?t?ina dnes pou??van?ch typ? s odkazy na p??slu?n? v?robkov? normy. Na tyto informace navazuje druh? ??st, kde jsou uvedena doporu?en? pro v?b?r vhodn?ch typ? a rovn?? i p?ehled nej?ast?j??ch chyb v zapojen? s vysv?tlen?m p???in a n?vrhem ?e?en?. P?i znalosti typ? chr?ni?? a jejich charakteristik je mo?n? pom?rn? rychle naj?t spr?vn? ?e?en? a uzp?sobit jejich v?b?r podle konkr?tn? situace. P?i spr?vn? volb? je mo?n? splnit po?adavky na co nejlep?? bezpe?nost a sou?asn? i odolnost proti ne??douc?mu vyp?n?n?. V porovn?n? s doposud publikovan?mi materi?ly se zde v?nuje pom?rn? velk? pozornost v?b?ru vhodn?ch typ? podle citlivosti na r?zn? druhy proud?, co? p??mo souvis? s n?r?stem elektrick?ch za??zen?, jak?mi jsou frekven?n? m?ni?e, z?lo?n? zdroje nap?jen?, sv??ec? invertory a mnoh? dal??, kter? obsahuj? usm?r?ova?e a v?konov? sp?nac? prvky. Pozornost je v?nov?na i situac?m, kdy proudov? chr?ni? z principu nem??e fungovat, jak by si u?ivatel p?edstavoval a je nutn? zajistit ochranu jin?m vhodn?m zp?sobem. U?ite?nou ??st? t?to p??ru?ky je p?ehled nej?ast?j??ch chyb v zapojen?, co? uv?taj? v?ichni elektrotechnici. Nezapomn?lo se ani na m??en? p?i reviz?ch, spolehlivost a s t?m souvisej?c? pravideln? testov?n? funkce. V posledn? ??sti jsou soust?ed?ny u?ite?n? p??lohy. Vzhledem k pom?rn? dlouh? dob? od zaveden? nov?ch elektrotechnick?ch p?edpis? v polovin? devades?t?ch let minul?ho stolet? a s ohledem na pravideln? p?ezku?ov?n? elektrotechnik? p?i kvalifika?n?ch ?kolen?ch by se dalo p?edpokl?dat, ?e je skoro zbyte?n? vysv?tlovat z?kladn? principy a pravidla spr?vn?ho pou?it? proudov?ch chr?ni?? a ?e m? snad smysl v?novat se jen typ?m se speci?ln?mi vlastnostmi a novink?m. Re?ln? praxe je ov?em pon?kud jin?. ?asto se st?v?, ?e pot??e ?in? ji? samotn? v?b?r citlivosti, vznikaj? probl?my se zapojen?m a v?b?r vhodn?ho typu podle dan? aplikace je velk?m probl?mem. Sta?? vyslechnout diskuze elektrotechnik? nebo nav?t?vit jak?koli elektrotechnick? diskusn? f?rum a z ?rovn? ot?zek a odpov?d? je mo?n? odhadnout skute?nou m?ru znalost? diskutuj?c?ch. Autor p??ru?ky Ing. Franti?ek ?t?p?n je renomovan?m odborn?kem na problematiku proudov?ch chr?ni?? celosv?tov?ho form?tu. P??ru?ka jen ur?ena co nej?ir?? odborn? ve?ejnosti a sv? si v n? ur?it? najdou projektanti, revizn? technici i studenti elektrotechnick?ch obor?.