Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve

Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve


Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner

Zodpovednos? za ?kodu v pracovnopr?vnych vz?ahoch je ?pecifick?m vz?ahom medzi zamestn?vate?om a zamestnancom, ktor? vznik? ako d?sledok naru?enia majetkovej alebo osobnej sf?ry zamestnanca alebo majetkovej sf?ry zamestn?vate?a. Rozsudky, uznesenia .. Celý popis

20.37
23,83 € Vrátane DPH
20,37 €
Skladom u partnera 5 kusov
 

Kód: 100049441000

Popis

Popis produktu

Zodpovednos? za ?kodu v pracovnopr?vnych vz?ahoch je ?pecifick?m vz?ahom medzi zamestn?vate?om a zamestnancom, ktor? vznik? ako d?sledok naru?enia majetkovej alebo osobnej sf?ry zamestnanca alebo majetkovej sf?ry zamestn?vate?a.

Rozsudky, uznesenia a stanovisk? s?dov, t?kaj?ce sa zodpovednosti za ?kodu v pracovnopr?vnych vz?ahoch, maj? nezastupite?n? miesto v pr?vnej praxi, a to najm? z d?vodu rozmanitosti situ?ci?, ktor? m??u zalo?i? vznik zodpovednosti za ?kodu zamestn?vate?a a zamestnanca. Skutkov? okolnosti, ktor? m??eme ozna?i? za pr?vne relevantn? ?kodov? udalos?, s? ?asto nejednozna?n?, resp. umo??uj? r?zny v?klad, a pr?ve judikat?ra napom?ha ur?i?, ?i do?lo k naplneniu predpokladov zakladaj?cich n?rok na n?hradu ?kody v tej-ktorej situ?cii. Zbierka judikat?ry vo veciach zodpovednosti za ?kodu v pracovnopr?vnych vz?ahoch predstavuje prv? komplexn? s?hrn judikat?ry slovensk?ch a ?esk?ch s?dov v obdob? do 31. decembra 2015.

Autori usporiadali zozbieran? rozhodnutia v s?lade so systematikou ?lenenia zodpovednosti za ?kodu v Z?konn?ku pr?ce, ??m pon?kaj? ?itate?om preh?adn? a ucelen? zbierku. Vzh?adom na existuj?ce rozdiely medzi pracovnopr?vnou ?pravou Slovenskej a ?eskej republiky, ako aj na legislat?vny v?voj a historick? zmeny jednotliv?ch ustanoven? Z?konn?ka pr?ce, autori zjednodu?ili ?itate?om orient?ciu v judik?toch prostredn?ctvom odkazov na ustanovenia slovensk?ho Z?konn?ka pr?ce platn?ho ku d?u vydania zbierky.

Zbierka judikat?ry vo veciach zodpovednosti za ?kodu v pracovnopr?vnych vz?ahoch je sp?sobom spracovania, komplexnos?ou a preh?adnos?ou obsahu nenahradite?nou pom?ckou a cenn?m zdrojom inform?ci? nielen pre pr?vnick? obec, ale aj pre ?irok? verejnos?.


Parametre

Parametre produktu %1% %2%

Autor Andrej Poruban,Peter Kotira,Alexandra Čapkovičová,
Vydavateľ Wolters Kluwer
Jazyk slovensky
Väzba Pevná