BANCHEM Pantra Profesional 07-1l

BANCHEM Pantra Profesional 07-1l

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Pantra Profesional 07–1l superkoncentrát na umývanie riadu Celý popis
4,10 €
Vrátane DPH

Skladom u partnera 5+ kusov

30.11.2022 - 1.12.2022 na vašej adrese
Možnosti doručenia
 

Tovar od predajcu ZEBRA HYGIENA s. r. o.

Predaj zastrešuje MALL.SK vrátane prípadnej reklamácie či vrátenia tovaru.
Predajca odosiela tovar v samostatnej zásielke.
Predajca určuje spôsoby a ceny doručenia.
Kód: 18144076

Popis

Prípravok je určený ne profesionálne použitie. Vysoko koncentrovaný prípravok na ručné umývanie riadu, s prímesou špeciálnych zložiek podmieňujúcich ľahké rozpúšťanie olejov, pripálenín a tukov. Prípravok je obohatený s látkami na ošetrenie pokožky. Určený je predovšetkým na použitie v prevádzkach verejného a závodného stravovania, v gastronomickom priemysle a podobne.

Dávkovanie: 6–12ml (1čajová až 1 polievková lyžica) na 10l vody podľa stupňa znečistenia riadu.

Bezpečnostné upozornenie: H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H315 Dráždi kožu. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P101 Ak je potrebná lekárske pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338 PO ZASAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v povolenom zariadení.