COLORLAK Protirez S-2015, červená R3001, 2,5 l

COLORLAK Protirez S-2015, červená R3001, 2,5 l

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Syntetická polomatná jednovrstvová antikorózna farba. Celý popis

30,06 €
Vrátane RP a DPH
Doprava zadarmo
Partner: Colorlak

Skladom u partnera 5+ kusov

27.10.2021 - 28.10.2021 na vašej adrese
Možnosti doručenia
 

Kód: 100002582454

Popis

Prednosti:
 • základná aj vrchná farba súčasne (2v1),
 • vysoká antikorózna ochrana,
 • na kov, drevo a betón,

Používa sa na jednovrstvové antikorózne nátery oceľových a železných povrchov.
Plní súčasne funkciu kvalitného základného antikorózneho náteru a vrchnej polomatnej farby.
Bežne sa používa na povrchovú úpravu kovových plôch (konštrukcií, potrubia, oplotenia, dverí a pod.) v exteriéri aj interiéri…
Farbu je možné použiť na bežné nátery dreva a minerálnych podkladov (betón, murivo).

Spôsob nanášania štetec, valec, striekanie
Riedidlo S6006, S6001

Vlastnosti:

Stupeň lesku st. 3 (polomat)
Výdatnosť 11 m2/l – 13 m2/l

Identifikácia nebezpečnosti:
Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č.1272/2008.

Varovanie

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie a doplňujúce informácie.

 • H226 – Horľavá kvapalina a pary.
 • H315 – Dráždi kožu.
 • H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H373 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.
 • H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 066 – Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože.
 • EUH 208 – Obsahuje butan-2-on-oxim, Mastné kyseliny, C6-C19-rozvetvené, kobaltnaté soli. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Katalógový list
Karta bezpečnostných údajov