Savo Na podlahy dezinfekčný prostriedok bez chlóru Jarná sviežosť 3x 1 l

Savo Na podlahy dezinfekčný prostriedok bez chlóru Jarná sviežosť 3x 1 l

UPOZORNENIE:Biocídny prípravok
Tekutý čistiaci a dezinfekčný prípravok bez chlóru nielen účinne likviduje baktérie, ale tiež pomáha odstraňovať alergény. Vaša podlaha bude po použití žiarivá a voňavá. Obsahuje 3 ks.
Celý popis
8,80 €
Vrátane DPH
2,93 €/l
Tovar od predajcu MALL

Na sklade 5+ kusov

30.1.2023 na výdajnom mieste
 
31.1.2023 na vašej adrese
 
Kód: 1144682

Popis

Savo dezinfkečný prostriedok bez chlóru – Jarná sviežosť
Tekutý čistiaci a dezinfekčný prípravok bez chlóru nielen účinne likviduje baktérie, ale tiež pomáha odstraňovať alergény*. Vaša podlaha bude po použití žiarivá a voňavá. 

  • Dezinfikuje bez chlóru.
  • Likviduje 99,9 % baktérií.
  • Príjemná vôňa.
  • Odstraňuje alergény (spôsobené prachom, peľom, prítomnosťou domácich zvierat).
  • Ideálny pre domácnosti s domácimi miláčikmi.
  • Hygienická čistota.
  • Balenie obsahuje 3 × 1 l.


Tradičná česká značka Savo prináša kompletné portfólio čistiacich prípravkov pre domácnosť. Savo, rieši takmer každý problém v domácnosti.


Dráždivé látky

Upozornenie: biocídny prípravok Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
Návod na použitie: Prípravok je určený na podlahy, ale je tiež perfektný na čistenie a dezinfikovanie všetkých umývateľných povrchov v domácnosti.

Na podlahy – bez dezinfekčného účinku: Na bežné upratovanie pridajte 1 uzáver (50 ml) prípravku do 4 litrov vody. Nie je potreba oplachovať.

Na malé plochy: Pri silnom znečistení, alebo v prípade potreby dôkladnej dezinfekcie, použite prípravok bez riedenia a nechajte pôsobiť 15 minút. Potom opláchnite.
Distribútor: UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Zloženie: Dezinfekčná látka: alkyl(C12-C16)benzyldimethylamonium-chloridy 1,5 g/100 g, Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, katiónové povrchovo aktívne látky, parfém, linalool
Trieda a kategória nebezpečenstva:
  • Eye Dam./Irrit. 2 H319
  • Skin Corr./Irrit. 2 H315
  • Aquatic Chronic 3 H412
Tento produkt je klasifikovaný ako nebezpečný v súlade s nariadením ES č. 1272/2008 v aktuálnom znení.
Signálne slovo: Varovanie
H-vety (Štandardné vety o nebezpečnosti):

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H315 Dráždi kožu.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P-vety (Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie):

P102 Uchovávajte mimo dosah detí.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P302 PRI STYKU S KOŽOU: P352 Omyte veľkým množstvom vody.

P305 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: P351 Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. P338 Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné ich ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie.

P332 + P313 Pri podráždení kože: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie.

P501 Odstráňte obsah/obal v súlade s platnou legislatívou: umiestnite prázdny obal do komunálneho odpadu.

Dodatočné informácie: Upozornenie: V prípade použitia na jemné alebo atypické povrchy vyskúšajte prípravok najprv na malej, nenápadnej ploche. Nepoužívajte na lakované drevo a eloxovaný hliník. Pri použití neriedeného prípravku na lakovaný kov, linoleum alebo parkety, prípravok ihneď opláchnite.
Na stiahnutie:
Bezpečnostný list