LEIFHEIT Čistiaci prostriedok na silne znečistené podlahy 1 l 41418

LEIFHEIT Čistiaci prostriedok na silne znečistené podlahy 1 l 41418

Čistič na silne znečistené podlahy s objemom 1 liter v silnom, koncentrovanom balení od nemeckej značky Leifheit, ktorý si hravo poradí aj so silne znečistenými povrchmi. Obnovuje lesk a čistotu vašej domácnosti. S bezpečnostným uzáverom. Celý popis
8 €
Vrátane DPH
7,70 €
7,70 €/l
Tovar od predajcu MALL
9,90 €

Na sklade 5+ kusov

Ihneď k odberu na 2 predajniach
Predajne
 
Už zajtra na vašej adrese
Možnosti doručenia
 
Kód: 492599

Popis

Na stiahnutie:
Bezpečnostný list

LEIFHEIT Čistič na silne znečistené podlahy 41418 

Vlastnosti

  • Určené na umývanie silne znečistených povrchov ako sú dlažby alebo kameň
  • S ľahkosťou odstráni zašlú špinu
  • Kvalita nemeckej značky Leifheit
  • Koncentrát
  • Uzáver s bezpečnostnou poistkou pre deti
  • Objem 1 l


Návod na použitie: Pozri. piktogram na obale
Skladovanie: Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: Zabezpečiť dobré vetranie a odsávanie na pracovisku. Upozornenie na ochranu pred ohňom a explóziou: Dodržujte národné predpisy na skladovanie horľavých kvapalín. Je potrebné rešpektovať všeobecné pravidlá prevádzkovej protipožiarnej ochrany. Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby: Uložiť uzavreté na chladnom a suchom mieste s dostatočným vetraním miestnosti. Prechovávať len v pôvodnej nádobe. Upozornenie k hromadnému skladovaniu: Skladovať oddelene od potravín. Skladujte oddelene od krmiva. Pri skladovaní dodržujte ustanovenia pre nebezpečné látky. Ďalšie údaje k podmienkam skladovania: Prechovávať na uzamknutom mieste a zneprístupniť deťom. Chrániť pred horúčavou a priamym slnečným svetlom. Zabráňte extrémnym výkyvom teplôt. Skladovacia trieda: 10–13 Ostatné horľavé a nehorľavé látky.
Výrobca/distribútor: LEIFHEIT
Zloženie: 5% mydlo; <5% neiontove povrchově aktivni latky

</>d>

Predlekárska prvá pomoc: Používajte ochranný odev, ochranné okuliare, tvárový štít. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné ich ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.
Trieda a kategórie nebezpečnosti: GHS05 Látka alebo zmes korozívna pre kovy Met. Corr.: Varovanie, Žieravosť / dráždivosť pre kožu: Skin Corr. 1A, Skin Corr. 1B, Skin Corr. 1C: Nebezpečenstvo, Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Eye Dam 1: Nebezpečenstvo
Signálne slovo: Varovanie, Nebezpečenstvo
H-vety (Štandardné vety o nebezpečnosti): H302 Škodlivý po požití.H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.H315 Dráždi kožu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
P-vety (Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie): P102Ukladajte mimo dosahu detí. P280Používajte ochranné rukavice / ochranné okuliare. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné ich ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožkou/osprchujte. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Obsah/nádobu odovzdajte na likvidáciu podľa miestnych/všeobecných/národných/medzinárodných predpisov. Opatrenia v prípade náhodného úniku: Nosiť ochrannú výstroj. Nechránené osoby sa nesmú približovať. Mimoriadne nebezpečenstvo pošmyknutia na vyliatom alebo rozsypanom produkte.

Technické parametre

Objem 1000 ml
Počet kusov v balení 1
Na riad Nie
Zaradenie – čistiace prostriedky Obklady a dlažby

Odkazy

Na stiahnutie:
Bezpečnostný list