Buďtea nakupujte s dopravou ZDARMA
0
mesačne

Cit čistič odpadov 270 g

Cit čistič odpadov 270 g

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Do lievika alebo sifónu odpadu umývadla, vane, WC, kanálikov v podlahe sa nasype 5–10 lyžíc (50 – 100g). Celý popis
2,12 €
Predaj zastrešuje MALL.SK vrátane prípadnej reklamácie či vrátenia tovaru.
Predajca odosiela tovar v samostatnej zásielke.
Predajca určuje spôsoby a ceny doručenia.
2,12 €
Získajte dopravu ZDARMA so
u zásielok od 12,9 €

6.6.2023 na výdajnom mieste
6.6.2023 - 8.6.2023 na vašej adrese

Popis

Použitie: Do lievika alebo sifónu odpadu umývadla, vane, WC, kanálikov v podlahe sa nasype 5–10 lyžíc (50 – 100g) CIT čističa odpadov, zalejte 0,5 l horúcej vody a nechajte asi 20 – 30 minút pôsobiť. Potom sa prepláchne potrubie teplou vodou. Podľa sily znečistenia sa môže postup niekoľkokrát opakovať. Po ukončení práce sa pracovný povrch dokonale opláchne vodou. Zvyšky prípravku a obal znečistenia prípravkom treba odstrániť ako nebezpečný odpad odovzdaním zodpovednej osobe. Úplne vyprázdnený a vypláchnutý obal je možné odstrániť v systéme zberu využiteľných odpadov. Spotrebujte najlepšie do 24 mesiacov od dátumu výroby – uvedené na obale.

Bezpečnosť práce: Hydroxid súdny môže poškodiť zdravie pri styku s pokožkou, zasiahnutí oči alebo pri náhodnom požití.

Zloženie: Hydroxit sodný, Identifikačné číslo 011–002–00–6

Nebezpečenstvo: H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. P280: Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.

P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.

P301+P330+P331 Pri požití: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

P303+P361+P353 Pri styku s pokožkou alebo vlasmi: Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.

P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM 224919293 alebo lekára.

P260: Nevdychujte prach.

P405: Uchovávajte uzamknuté.