LEIFHEIT Čistič na sklo 1 l 41414

LEIFHEIT Čistič na sklo 1 l 41414

Čistič na sklo Leifheit v balení 1 liter v extra silnom, koncentrovanom balení. Hravo zbaví nečistôt všetky druhy skiel a okná. Stačí už len niekoľko kvapiek a výsledky práce tohto vynikajúceho čističa sa ihneď dostavia. S bezpečnostným uzáverom pre elimináciu nežiaduceho vyliatia. Celý popis
5,80 €
Vrátane DPH
5,80 €/l
Tovar od predajcu MALL
7,08 €

Na sklade 5+ kusov

Ihneď k odberu na predajni
Predajne
 
29.11.2022 na vašej adrese
Možnosti doručenia
 
Kód: 492594

Popis

LEIFHEIT Čistič na sklo – koncentrát 1 l 41414

Vlastnosti

  • Použitie v domácnosti
  • Určené pre čistenie okien a skiel bez šmúh
  • Koncentrát
  • Uzáver s bezpečnostnou poistkou pre deti
  • Objem 1 l


Návod na použitie: Pozri. piktogram na obale
Skladovanie: Zabezpečiť dobré vetranie a odsávanie na pracovisku. Upozornenie na ochranu pred ohňom a explóziou: Je potrebné rešpektovať všeobecné pravidlá prevádzkovej protipožiarnej ochrany. Uložiť uzavreté na chladnom a suchom mieste s dostatočným vetraním miestnosti. Prechovávať len v pôvodnej nádobe. Upozornenie k hromadnému skladovaniu: Skladovať oddelene od potravín. Skladujte oddelene od krmiva. Pri skladovaní dodržujte ustanovenia pre nebezpečné látky. Ďalšie údaje k podmienkam skladovania: Chrániť pred mrazom. Chrániť pred horúčavou a priamym slnečným svetlom. Skladovacia trieda:10–13 Ostatné horľavé a nehorľavé látky.
Výrobca/distribútor: LEIFHEIT
Zloženie: METHYLISOTHIAZOLINONE Označovanie obsahu: 5-<15% aniontové povrchově aktivní látky; 5-<15% neiontové povrchově aktivní látky; <5% fosforečnany; 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL; BENZISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; parfémy; CITRAL; LIMONENE </>d>
Predlekárska prvá pomoc: 2-NITROPROPANE-1,3-DIOL; BENZISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; parfums; CITRAL; LIMONENE CZ. Varovanie – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte vdychovaniu aerosólov. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Používajte ochranné rukavice.
Trieda a kategórie nebezpečnosti: GHS07 Akútna toxicita – Acute Tox. – Varovanie 4, Žieravosť / dráždivosť pre kožu – Skin Irrit. 2 – Varovanie, Vážne poškodenie očí/podráždenie očí – Eye Irrit. 2 – Varovanie, Senzibilizácia dýchacích ciest/senzibilizácia kože – Skin Sens. 1 – Varovanie
Signálne slovo: Varovanie
H-vety (Štandardné vety o nebezpečnosti): H318, H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H315 Dráždi kožu.
P-vety (Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie): P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P305+351+338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné ich ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Technické parametre

Objem 1000 ml
Počet kusov v balení 1
Na riad Nie
Zaradenie – čistiace prostriedky Okná

Odkazy

Na stiahnutie:
Bezpečnostný list