Buďtea nakupujte s dopravou ZADARMO
0
mesačne
Kód: 1288769

Tiret čistič odpadov 1000 ml

Tiret čistič odpadov 1000 ml

Čistič odpadov Tiret je pripravený pomôcť vám aj s tými najodolnejšími usadeninami a odstrániť baktérie a pachy. Vďaka jeho hustému gélovému zloženiu pôsobí, hoci voda z umývadiel, drezov a vaní ešte neodteká, a je preto účinnejšia ako tradičné metódy a čističe. Možno ho bezpečne použiť na všetko kovové aj plastové potrubie. Manipuláciu s ním uľahčuje ergonomicky tvarovaná fľaša. Jednolitrové balenie obsahuje štyri čistiace dávky. Celý popis
5,20 €
5,20 €/l
Tovar od: MALL
5,20 €
5,20 €/l
Získajte dopravu ZADARMO so
u zásielok od 12,9 €
Vrátenie zadarmo cez Packetu

Už dnes na výdajnom mieste
25.9.2023 na vašej adrese

Popis

Čistič odpadov Tiret je pripravený pomôcť vám aj s tými najodolnejšími usadeninami a odstrániť baktérie a pachy. Vďaka jeho hustému gélovému zloženiu pôsobí, hoci voda z umývadiel, drezov a vaní ešte neodteká, a je preto účinnejšia ako tradičné metódy a čističe. Možno ho bezpečne použiť na všetko kovové aj plastové potrubie. Manipuláciu s ním uľahčuje ergonomicky tvarovaná fľaša. Jednolitrové balenie obsahuje štyri čistiace dávky.

 • Veľmi efektívny čistič odpadov.
 • Vhodný pre umelohmotné aj kovové potrubie.
 • Husté gélové zloženie preniká aj napriek neodtekajúcej vode a odstráni usadeniny aj zápach.

Profesionálna starostlivosť:

 • Veľmi efektívny prostriedok.
 • Špeciálne určený na odstránenie aj tých najodolnejších usadenín vo vašom odpade.
 • Odstráni baktérie aj zápachy.

Účinné zloženie:

 • Bez najmenších problémov rozpustí usadeniny v kuchynských odpadoch, vlasy, tuk, papier či vatu.
 • Prostriedok je vhodný pre umelohmotné aj kovové potrubie.

Jednoduchá aplikácia:

 • Aplikácia čistiaceho prostriedku je veľmi jednoduchá a rýchla, navyše vďaka gélovému zloženiu sa dostane aj do najhoršie prístupných miest.

Ako sa čistič odpadu TIRET používa?

 • Otvorte čistiaci prostriedok. Jednoducho ho nalejte do upchatého odpadu a nechajte ho pôsobiť 45 minút. Potom prepláchnite odpad horúcou vodou a je hotovo.
 • To najlepšie pre odpad bez usadenín a zápachu.


Návod na použitie: Otvorte čistiaci prostriedok. Jednoducho ho nalejte do upchatého odpadu a nechajte ho pôsobiť 45 minút. Potom prepláchnite odpad horúcou vodou a je hotovo.
Skladovanie: Skladujte v originálnych obaloch chránených pred priamym slnečným žiarením v suchých, chladných a dobre vetraných priestoroch.
Vyrobené: Poľsko
Výrobca: Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o.
Distribútor: RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Zloženie: Menej ako 5 % bieliace činidlá na báze chlóru, aniónové povrchovo aktívne látky. Nebezpečné látky: chlórnan sodný, hydroxid sodný.
Trieda a kategórie nebezpečnosti: Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Signálne slovo: Nebezpečenstvo
H-vety (Štandardné vety o nebezpečnosti):

H290 Môže byť korozívna pre kovy.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P-vety (Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie):

P1012 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.

P260 Nevdychujte pary.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.

P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné ich ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.

P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo osprchujte.

P304 + P340 Pri vdýchnutí: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.

P405 Skladujte uzamknuté.

P501 Odstráňte obsah a obal v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými nariadeniami.

EUH206 Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Na stiahnutie:
Bezpečnostný list