Cillit Bang Aktívna pena Antibacterial 600 ml

Cillit Bang Aktívna pena Antibacterial 600 ml

UPOZORNENIE:Biocídny prípravok
Nová Cillit Bang Aktívna pena je určená na rýchle a jednoduché čistenie veľkých plôch v kúpeľni. Unikátna tryska zaistí perfektné pokrytie, pena prenikne a rozpustí usadeniny a špinu v celej kúpeľni, zničí 99% baktérií a zanechá žiarivý lesk.
Celý popis
Momentálne nedostupné.
4,10 €
6,83 €/l
Tovar od: MALL
4,10 €
6,83 €/l
Kód: 1090805

Popis

Nová Cillit Bang Aktívna pena je určená na rýchle a jednoduché čistenie veľkých plôch v kúpeľni. Unikátna tryska zaistí perfektné pokrytie, pena prenikne a rozpustí usadeniny a špinu v celej kúpeľni, zničí 99% baktérií a zanechá žiarivý lesk.Upozornenie: biocídny prípravok Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
Návod na použitie: 1. Pred a v priebehu použitia riadne pretrepte. 2. Fľašu držte vo zvislej polohe vo vzdialenosti 30–40 cm od čisteného povrchu. 3. Vyčkajte 2 minúty, po ktorých pena prenikne špinou a mydlovým povlakom (pri silnom znečistení najviac 10 minút)*. 4. Umyte povrch vodou alebo v prípade silného znečistenia utrite vlhkým kusom látky. 5. Po použití utrite hlavu nádoby a uložte na suchom mieste. *Aby sa baktérie zničili, výrobok nechajte pôsobiť 5 minút.
Skladovanie: Skladujte v originálnych obaloch chránených pred priamym slnečným žiarením v suchých, chladných a dobre vetraných priestoroch.
Vyrobené: UK
Výrobca: Reckitt Benckiser (UK) Ltd
Distribútor: RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Zloženie: Účinná látka: dialkyl(C8-C10)dimethylamonium-chloridy: 1,0638 g/kg. Ďalej obsahuje: Menej ako 5% neiónové povrchovo aktívne látky, dezinfekčné činidlo, parfum.
Trieda a kategórie nebezpečnosti: Aerosol 1, H222, H229
Signálne slovo: Nebezpečenstvo
H-vety (Štandardné vety o nebezpečnosti):

H222 Extrémne horľavý aerosól.

H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.

P-vety (Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie):

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.

P1012 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C.

P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.

P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.

P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné ich ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.

Na stiahnutie:
Bezpečnostný list