Příběh jednoho muže a jednoho města

Příběh jednoho muže a jednoho města


Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner

Kniha Josefa Vaňhary je jedinečná, autor je pozorovatelem, ktery´ dokázal vnímat mimorˇádnost díla Tomásˇe Bati skrze optiku dítěte. Následně jako dospívajícího chlapce i začínajícího pracujícího mlade´ho muzˇe, ktery´ se proměnil v karie´rˇe rychle .. Celý popis

15.69
15,69 € Vrátane DPH
Na objednanie u partnera
 

Kód: 100049222003

Popis

Popis produktu

Kniha Josefa Vaňhary je jedinečná, autor je pozorovatelem, ktery´ dokázal vnímat mimorˇádnost díla Tomásˇe Bati skrze optiku dítěte. Následně jako dospívajícího chlapce i začínajícího pracujícího mlade´ho muzˇe, ktery´ se proměnil v karie´rˇe rychle postupujícího redaktora ve zrale´ho muzˇe. Muzˇe, ktery´ musel v době druhe´ světove´ války čelit opravdu slozˇity´m zˇivotním situacím, kdy ani netusˇil, zˇe tězˇke´ chvíle prˇijdou teprve v letech poválečny´ch. V letech, kdy se označení batˇovec změní z prestizˇního na nezˇádoucí. Josef Vaňhara patrˇil mezi prˇední redaktory podnikovy´ch novin firmy Batˇa a mimo jine´ byl velmi talentovany´m fotografem. Smysl pro kvalitní novinárˇskou práci uplatnil take´ prˇi psaní te´to knihy. Dokonale vtahuje čtenárˇe do děje, ktery´ prˇehledně rozčlenil tak, aby umozˇnil detailně poznat zˇivot v batˇovske´m Zlíně. Cˇtivě popisuje osobnost Tomásˇe Bati, vy´znamny´ch rˇeditelu° a prˇedstavitelu° jednotlivy´ch oddělení firmy i jednotlivá odvětví vy´roby. Opomenuti nezu°stali ani architekti, filmarˇi, le´karˇi či samotní novinárˇi, kterˇí pomáhali vytvárˇet obraz tehdejsˇího Zlína. Jeho profesionální novinárˇsky´ prˇístup jej prˇi psaní textu° vedl k podávání fakticky´ch informací, stručnou a čtivou formou tak, aby čtenárˇ chápal vzájemne´ souvislosti tvorˇící celek fenome´nu Batˇa. Po celou dobu prˇíběhu vás provází batˇovsky´ elán a dynamika. Prostrˇednictvím jednotlivy´ch kapitol je mozˇne´ sledovat utvárˇení názoru Tomásˇe Bati na člověka, du°věru v něj a jeho prˇístupu k práci. Prˇejeme vám prˇíjemny´ literární zázˇitek a blizˇsˇí poznání nejen prˇíběhu jednoho muzˇe a jednoho města, ale cele´ filozofie Batˇa.


Parametre

Parametre produktu %1% %2%

Autor Josef Vaňhara
Vydavateľ Nadace Tomáše Baťi
Jazyk česky
Väzba Pevná