Asistenčná služba Autom Bez Starostí

Získajte naozajstné bezpečie na vašich cestách po Európe!

AKTIVOVAŤ ASISTENCIU

Získajte k nákupu službu Autom Bez Starostí

Asistenčnú službu Autom Bez Starostí získate za nákup v kampani „Pripravte sa na cesty“ pri min. hodnote objednávky 40 ‎€. Aktiváciu asistenčnej služby je nutné vykonať do 15. 7. 2018. Platnosť asistenčnej služby je potom 14 kalendárnych dní od aktivácie. Aktivačný kupón vám bude zaslaný e-mailom do 2 kalendárnych dní po doručení zakúpeného tovaru z kampane.

ZAČAŤ NAKUPOVAŤ

Hlavné výhody služby Autom Bez Starostí

Asistenčné služby Autom Bez Starostí sú určené pre všetkých vodičov osobných vozidiel do 3,5 tony a to bez rozdielu, či jazdíte iba po Slovenskej republike alebo aj v zahraničí. Na cestách vás môže stretnúť veľa nebezpečných situácií, ktoré vás môžu nemilo prekvapiť. V rámci nadštandardného rozsahu poskytovaných asistencií vám zabezpečíme ozajstné bezpečie na vašich cestách.

  • Vzťahuje sa na osobné automobily s max. počtom 9 sedadiel vrátane sedadla vodiča a max. Celkovou hmotnosťou 3 500 kg v kategórii (podľa technického preukazu) M, M1 a N1 za predpokladu, že takéto vozidlo nedisponuje dvoj-montážnou zadnou nápravou.
  • Územný rozsah asistenčné služby Autom Bez Starostí Asistenčné programy, ak nie je uvedené inak, sa vzťahujú na asistenčnej udalosti vzniknuté na území domovskej krajiny a na geografickom území Európy vrátane celého územia Turecka.
  • Odtiahnutie nepojazdného vozidla tam aj späť do domovského servisu v prípade neopraviteľnosti do 24 hodín ZADARMO a poskytnutie náhradného vozidla až na 8 dní ZADARMO. (z bodu Bratislava)

Cestná služba

V prípade dopravnej nehody, kedy havarované vozidlo zostane mimo vozovku, zaistí Global Assistance jeho vyslobodenie. Náklady spojené s vyslobodzovaním asistovaného vozidla hradí Global Assistance.

SR - ÁNO
EURÓPA - ÁNO

Vyslobodenie vozidla

V prípade dopravnej nehody, kedy havarované vozidlo zostane mimo vozovku, zaistí Global Assistance jeho vyslobodenie. Náklady spojené s vyslobodzovaním asistovaného vozidla hradí Global Assistance.

SR - ÁNO
EURÓPA - ÁNO

Náhradné vozidlo v prípade krádeže

V prípade krádeže asistovaného vozidla Global Assistance zaistí a uhradí klientovi zapožičanie náhradného vozidla na dĺžku max. 5 po sebe bezprostredne nasledujúcich dní. Global Assistance nehradí náklady spojené s prevádzkou zapožičaného náhradného vozidla (napr. pohonné hmoty) a prípadnú vzniknutú škodu na tomto vozidle.

SR - až 5 dní
EURÓPA - až 5 dní

Dovoz PHM a ich zámena

V prípade nepojazdnosti vozidla z dôvodu nedostatku bežných pohonných hmôt zaistí Global Assistance výjazd cestnej asistencie s technikom za účelom ich dovozu. Global Assistance uhradí príchod, odchod a hodinu práce technika. Náklady na dovážané pohonné hmoty, prípadné náhradné diely a ďalšie nekryté náklady sú hradené klientom.

V prípade zámeny paliva po nahlásení asistenčného prípadu vyšle Global Assistance na miesto asistenčné vozidlo s technikom do cca 30 minút, ktorý odčerpanie vykoná na mieste alebo bude privolaná odťahová služba, ktorá vozidlo odtiahne do servisu, kde bude vykonané odsatie paliva. Global Assistance uhradí príchod, odchod a hodinu práce technika. Náklady na odsatie paliva, prípadné náhradné diely a ďalšie nekryté náklady sú hradené klientom.

SR - ÁNO
EURÓPA - ÁNO

Uloženie vozidla

Prechodná úschova nepojazdného asistovaného vozidla z dôvodu nehody, poruchy, defektu alebo vandalizmu, a to v prípade, ak vozidlo nemožno do cieľového servisu z dôvodu jeho uzatvorenia odtiahnuť. Global Assistance zaistí úschovu vozidla na stráženom parkovisku alebo na obdobnom mieste do doby jeho prevozu na miesto určené oprávnenou osobou. Global Assistance uhradí náklady na úschovu vozidla na dobu maximálne 5 kalendárnych dní.

SR - až 5 dní
EURÓPA - až 5 dní

Dovezenie nájdeného vozidla po krádeži

V prípade, kedy je ukradnuté vozidlo nájdené po krádeži, zaistí a uhradí Global Assistance prepravu vozidla do SR, a to v časovom horizonte najdlhšie do 14 dní. V prípade, že je vozidlo po nájdení pojazdné a spôsobilé prevádzky na pozemných komunikáciách, zaistí a uhradí Global Assistance na miesto prepravy vozidla cestu pre 1 osobu k jeho vyzdvihnutiu (vlakom, letecky atp.). Finančný limit pre túto službu je stanovený na 2000 eur.

SR - do 2 000 eur
EURÓPA - do 2 000 eur

Štart nepojazdného vozidla

V prípade nepojazdnosti vozidla z dôvodu vybitej autobatérie zaistí Global Assistance výjazd cestná asistencia s technikom za účelom naštartovania vozidla pomocou štartovacích káblov. Global Assistance uhradí príchod, odchod a hodinu práce technika. Prípadné náhradné diely a ďalšie nekryté náklady sú hradené klientom.

SR - ÁNO
EURÓPA - ÁNO

Núdzové ubytovanie

Ak v prípade krádeže, poruchy, nehody, alebo vandalizmu na vozidle nebude možné počas 4 hodín od nahlásenia takejto udalosti Global Assistance vozidlo uvedené opäť do prevádzky, Global Assistance zaistí a uhradí ubytovanie klienta, prípadne oprávnených osôb v maximálnom počte uvedenom v technickom preukaze vozidla, na jednu noc v hoteli kategórie *** a ich prepravu do daného hotela. Túto službu nemožno kombinovať so zapožičaním náhradného vozidla alebo náhradnou dopravou.

SR - ÁNO
EURÓPA - ÁNO

Dopravné a moto informácie

Klient je oprávnený čerpať základné dopravné a turistické informácie prostredníctvom na to určenej webovej prezentácie poskytovateľa na adrese http://1220.cz.

SR - ÁNO
EURÓPA - ÁNO

Zapožičanie náhradného vozidla až na 8 dní

V prípade nehody, poruchy, krádeže, defektu alebo vandalizmu, keď nebude asistované vozidlo uvedené späť do prevádzky do 4 hodín od nahlásenia takejto udalosti, zaistí a uhradí Global Assistance klientovi zapožičanie náhradného vozidla zodpovedajúce triede asistovaného vozidla alebo vyššou, maximálne však triede kategórie C (Škoda Octavia), a to po dobu maximálne 8 po sebe bezprostredne nasledujúcich dní, nie však dlhšie ako na dobu opravy. Global Assistance nehradí náklady spojené s prevádzkou zapožičaného náhradného vozidla (napr. pohonné hmoty) a prípadnú vzniknutú škodu na tomto vozidle. Z týchto dôvodov je pred zapožičaním náhradného vozidla potrebné zložiť autopožičovni depozit, ktorý sa vykonáva formou blokácie na kreditnej karte klienta. Tento depozit slúži len pre prípady, ak by došlo k poškodeniu zapožičaného vozidla alebo nedotankování pohonných hmôt. Ak klient vráti vozidlo v poriadku a dotankované, je blokácia zrušená. Nemožno kombinovať s núdzovým ubytovaním alebo náhradnou dopravou.

SR - až 8 dní
EURÓPA - až 8 dní

Prívesný vozík do 1 t alebo karavan do 2,5 t

Prívesom sa pre tieto účely služby rozumie obytný prívesný karavan do 2500 kg celkovej povolenej hmotnosti alebo prívesný vozík do 1000 kg celkovej povolenej hmotnosti, ktorý je v čase udalosti ťahaný vozidlom s týmto asistenčným programom. Pre tento príves vzniká nárok na zabezpečenie služieb (cestná služba, výmena pneumatiky, odťahová služba, vyslobodenie prívesu, uloženie prívesu, odtiahnutie prívesu). Všetky služby sú stanovené v rovnakom rozsahu (finančné limity a odtiahnutie), ako pri vozidle s týmto asistenčným programom.

SR - ÁNO
EURÓPA - ÁNO

Tlmočník na telefóne

Global Assistance na svoje náklady zaistí telefonické tlmočenie pri komunikácií s políciou alebo orgánmi verejnej správy, ak toto konanie je vyvolané vznikom nehody, poruchy, alebo krádežou vozidla. (Tlmočenie je zabezpečené medzi slovenčinou a češtinou, francúzštinou, angličtinou, nemčinou, maďarčinou alebo rumunčinou.)

SR - ÁNO
EURÓPA - ÁNO

Odtiahnutie vozidla do servisu podľa želania klienta

V prípade nehody, poruchy, defektu alebo vandalizmu Global Assistance zaistí a uhradí odtiahnutie asistovaného vozidla do najbližšieho servisu alebo do servisu podľa výberu klienta vzdialeného v SR do 200 km a v zahraničí do 100 km z miesta nepojazdného asistovaného vozidla. Príchod a odchod odťahového vozidla sa do vzdialenosti odtiahnutia nezapočítava.

SR - do 200 km
EURÓPA - do 100 km

Vyzdvihnutie opraveného vozidla

Global Assistance zaistí a uhradí prepravu klienta s cieľom vyzdvihnutia vozidla v zahraničí do servisu, v ktorom bola vykonaná oprava, a to vlakom 1. triedy. Ak by cesta trvala dlhšie ako 8 hodín, môže byť zabezpečená letecky. Finančný limit pre túto službu je stanovený na 250 eur.

SR - org
EURÓPA - 250 eur

Odvoz dieťaťa

V prípade nepojazdnosti asistovaného vozidla z dôvodu nehody, poruchy, defektu alebo vandalizmu a ak nie je možné vykonať opravu vozidla priamo na mieste asistenčnej udalosti do 1 hodiny, zaistí Global Assistance odvoz dieťaťa podľa želania klienta, a to do výšky limitu 40 eur z miesta asistenčnej udalosti taxislužbou.

SR - do 40 eur
EURÓPA - NIE

Pristavenie a odstavenie náhradného vozidla

Pristavenie a odstavenie vozidla zaistí a uhradí Global Assistance iba do bežnej výšky zodpovedajúcej pristaveniu a odstaveniu do servisu, v ktorom bolo možné nepojazdné vozidlo opravovať.

SR - ÁNO
EURÓPA - ÁNO

Odťah v SR aj v zahraničí do servisu v limite do 2 500 km

Ak vozidlo po nehode, poruche, defekťe alebo vandalizme nie je možné uviesť späť do prevádzky po 24 hodinách od ohlásenia udalosti na Global Assistance, zaistí Global Assistance prepravu vozidla do autorizovaného servisu, prípadne iného vhodného servisu najbližšieho k bydlisku alebo sídlu podľa želania klienta na území SR. Global Assistance zaistí odtiahnutie vozidla v rámci celej Európy (podľa územného rozsahu asistencií), ale uhradí však iba náklady zodpovedajúce maximálne celkovej vzdialenosti prepravy do 2 500 km, tj. 1 250 km tam a 1 250 km späť. Náklady nad túto vzdialenosť hradí klient podľa aktuálne platného sadzobníka Global Assistance.

Za účelom prepravy posádky vozidla domov je možné využiť službu zapožičanie náhradného vozidla podľa "Zapožičanie náhradného vozidla, až na 8 dní", pričom pristavenie vozidla je možné vykonať v rámci príchodu odťahovej služby z SR, ktorá odváža nepojazdné vozidlo späť do SR, a to do servisu podľa želania klienta. V takom prípade je klient oprávnený pokračovať ďalej v jazde podľa jeho priania a vozidlo je klient povinný vrátiť do servisu, kam bolo odtiahnuté jeho vozidlo. V prípade, že by pristavenie náhradného vozidla trvalo dlhšie ako 6 hodín, je Global Assistance povinná zabezpečiť na čas nevyhnutne potrebný núdzové ubytovanie podľa "Núdzové ubytovanie". V prípade, že by si klient zvolil zapožičanie náhradného vozidla v danej krajine, kde vznikla asistenčnú udalosť, je klient povinný vozidlo vrátiť v tejto krajine. Global Assistance nehradí náklady spojené s prevádzkou zapožičaného vozidla (napr. pohonné hmoty) a prípadnú vzniknutú škodu na tomto vozidle. Na prepravu klienta, prípadne oprávnených osôb možno využiť tiež náhradné dopravu podľa "Náhradná doprava". Služby zapožičanie náhradného vozidla alebo náhradná doprava nie je možné kombinovať. Upozorňujeme, že náhradné vozidlo je bezplatne zapožičané na dobu maximálne 8 po sebe idúcich dní, nie však dlhšie ako na dobu opravy. V prípade, že klient potrebuje náhradné vozidlo využívať na dlhšie obdobie, než počas ktorej je bezplatne zapožičané, je po dohode s Global Assistance možné vozidlo užívať za poplatok podľa platného cenníka autopožičovne.

SR - celá SR
EURÓPA - do 2 500 km

Finančná hotovosť v prípade núdze

V prípadoch núdze (vykradnutie vozidla, úhrada opravy v servise, zloženie kaucie na polícii) a to len v zahraničí, kedy situácia neumožňuje pokračovanie v ceste, Global Assistance zaistí bezplatné doručenie nevyhnutnej hotovosti klientovi, prípadne oprávnenej osobe. (Bezplatné doručenie hotovosti je podmienené zložením 100 % zálohy v SR oprávnenou osobou na centrále alebo pobočke Global Assistance.)

SR - x
EURÓPA - org

Úhrada za neopraviteľnú pneumatiku

V prípade defektu pneumatiky spôsobeného jazdou asistovaného vozidla na pozemných komunikáciách, kedy došlo k takému poškodeniu pneumatiky, ktorá je neopraviteľná, zaistí Global Assistance prepravu vozidla do zmluvného pneuservisu a výmenu pneumatiky. Po splnení podmienok klientom budú zo strany Global Assistance spätne preplatené náklady s obstaraním novej pneumatiky. Túto službu je možné využiť aj na kúpu druhej pneumatiky v prípadoch, keď defekt jednej pneumatiky takéto zakúpenie vyžaduje. Táto služba sa nevzťahuje na pneumatiky typu "run flat" a na prípad poškodenia z dôvodu vandalizmu a krádeže. Finančný limit pre túto službu je stanovený na 160 eur na každú pneumatiku, pričom poskytnuté asistenčné plnenie je závislé na hĺbke dezénu.

SR - 160 eur
EURÓPA - nie je hradená

Výmena pneumatiky

V prípade defektu pneumatiky zaistí Global Assistance výjazd cestnej asistencie s cieľom pomôcť s výmenou poškodeného kolesa, prípadne s provizórnou opravou (ak je uskutočniteľná). Global Assistance uhradí príchod, odchod a hodinu práce technika. Prípadné náhradné diely a ďalšie nekryté náklady hradí klient.

SR - ÁNO
EURÓPA - ÁNO

Náhradná doprava

Pokiaľ nebude v prípade krádeže alebo nehody, poruchy a vandalizmu asistovanej vozidlo uvedené späť do prevádzky do 24 hodín od nahlásenia takejto udalosti, zaistí a uhradí Global Assistance klientovi náhradnú dopravu (vlakom, letecky atp.). Nemožno kombinovať so zapožičaním náhradného vozidla alebo núdzovým ubytovaním.

SR - ÁNO
EURÓPA - ÁNO

ĎALŠIE VARIANTY ASISTENČNÝCH SLUŽIEB

Autom Bez Starostí – asistencia 180 dní
55,90 €

Na sklade - viac ako 10 kusov

viac ako 10 kusov

Asistenčné služby Autom Bez Starostí na 180 dní vás vždy bezpečne dopravia do cieľa vašej cesty. Sú určené pre všetkých vodičov osobných vozidiel do 3,5 tony, a to bez rozdielu, či jazdí len po Slovenskej republike alebo aj do zahraničia. Na cestách vás môže stretnúť veľa nebezpečných situácií, ktoré vás môžu nemilo prekvapiť. Ak ich nechcete riešiť sami, je pre vás táto služba tá pravá.

Autom Bez Starostí – asistencia 30 dní
34,90 €

Na sklade - viac ako 10 kusov

viac ako 10 kusov

Asistenčné služby Autom Bez Starostí na 30 dní vás vždy bezpečne dopravia do cieľa vašej cesty. Sú určené pre všetkých vodičov osobných vozidiel do 3,5 tony, a to bez rozdielu, či jazdí len po Slovenskej republike alebo aj do zahraničia. Na cestách vás môže stretnúť veľa nebezpečných situácií, ktoré vás môžu nemilo prekvapiť. Ak ich nechcete riešiť sami, je pre vás táto služba tá pravá.

Autom Bez Starostí – asistencia 365 dní
74,90 €

Na sklade - viac ako 10 kusov

viac ako 10 kusov

Asistenčné služby Autom Bez Starostí na 365 dní vás vždy bezpečne dopravia do cieľa vašej cesty. Sú určené pre všetkých vodičov osobných vozidiel do 3,5 tony, a to bez rozdielu, či jazdí len po Slovenskej republike alebo aj do zahraničia. Na cestách vás môže stretnúť veľa nebezpečných situácií, ktoré vás môžu nemilo prekvapiť. Ak ich nechcete riešiť sami, je pre vás táto služba tá pravá.

Domácnosť Bez Starostí – asistencia 365 dní
86 € 79,90 €

Na sklade - viac ako 10 kusov

viac ako 10 kusov

Asistenčné služby Domácnosť Bez Starostí na 365 dní pomôžu vám aj celej vašej rodine vyriešiť krízové situácie v domácnosti. Ponúka služby elektrikárov, plynárov, inštalatéra, sklenára, kúrenárov, zámočníka alebo služby našich odborníkov, teda IT špecialistov, lekárov či právnikov. Služby remeselníkov je možné využiť až 5krát do roka a služby odborníkov až 10krát v jednom roku.

Motorkou Bez Starostí – asistencia 180 dní
54,90 €

Na sklade - viac ako 10 kusov

viac ako 10 kusov

Asistenčné služby Motorkou Bez Starostí na 180 dní vás vždy bezpečne dopravia do cieľa vašej cesty. Sú určené pre všetkých vodičov ** motocyklov, štvorkoliek i trojkoliek , a to bez rozdielu, či jazdí len po Slovenskej republike alebo aj do **zahraničia. Na cestách vás môže stretnúť veľa nebezpečných situácií, ktoré vás môžu nemilo prekvapiť. Ak ich nechcete riešiť sami, je pre vás táto služba tá pravá.

Motorkou Bez Starostí – asistencia 365 dní
71,90 €

Na sklade - viac ako 10 kusov

viac ako 10 kusov

Asistenčné služby Motorkou Bez Starostí na 365 dní vás vždy bezpečne dopravia do cieľa vašej cesty. Sú určené pre všetkých vodičov ** motocyklov, štvorkoliek i trojkoliek , a to bez rozdielu, či jazdí len po Slovenskej republike alebo aj do **zahraničia. Na cestách vás môže stretnúť veľa nebezpečných situácií, ktoré vás môžu nemilo prekvapiť. Ak ich nechcete riešiť sami, je pre vás táto služba tá pravá.

Rodičia Bez Starostí – asistencia 365 dní
72,90 €

Na sklade - viac ako 10 kusov

viac ako 10 kusov

Asistenčné služby Rodičia Bez Starostí na 365 dní vám vždy zabezpečia pohodlný a bezpečný návrat domov alebo pokračovanie v plánovanej ceste. Sú určené pre všetkých rodičov cestujúci s deťmi, ktorí cestujú v rámci Slovenskej republiky. Nepojazdné vozidlo bude dopravené do servisu bez obmedzenia vzdialenosti v rámci Slovenskej republiky.