PR:SK_2019-10-MJ-BLACKFRIDAY


Podmienky affiliate programu („Podmienky“) – Zmluvný vzťah

Vyplnením registračného formulára a zaškrtnutím tlačítka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ („VOP“) na internetovej adrese affiliate.mall.cz partner („Partner“) súhlasí s týmito podmienkami a odosiela žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o prevádzkovaní technológie so spoločnosťou Internet Mall Slovakia s.r.o., so sídlom: Galvaniho 6, 821 04 - Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35950226, registrovanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiely Sro, vo vložke číslo 37185/B („Mall“).

V prípade schválenia spoločnosti Mall je Partnerovi poslané elektronickou formou potvrdenie a týmto je uzavretý zmluvný vzťah medzi Partnerom a spoločnosťou Mall.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1. 12. 2010

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť MALL zabezpečuje prevádzku technológie ("Technológia") podporujúcu predajné a marketingové aktivity spočívajúce predovšetkým v propagácii ponuky tovaru predávaného internetovými obchodmi prevádzkovanými spoločnosťou Mall ("Obchody").
 2. Partner bude na svojich internetových stránkach ("Web") prevádzkovať Technológiu. Pri splnení podmienok uvedených ďalej, mu vznikne nárok na zaplatenie odmeny, ktorej výška bude vypočítaná postupom uvedeným v článku III.
 3. Partner vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje v on-line registrácii sú pravdivé a úplné. Programu sa môže zúčastniť len Partner, ktorý má potrebné oprávnenie k takej činnosti, čiže príslušné oprávnenie k podnikaniu.

II. Podmienky spolupráce

 1. Partner má možnosť na Webe umiestniť odkaz na Obchody (Odkaz). Presné umiestnenie a formát Odkazu podlieha schváleniu MALL.
 2. Odkaz nesmie byť umiestnený na stránkach ktoré nie sú v súlade so zákonom Slovenskej republiky, alebo na stránkach s pornografickým obsahom, alebo na internetových stránkach s obsahom, ktorý by mohol inak poškodiť dobré meno spoločnosti MALL. Obsah Webu nesmie porušovať práva tretej strany. Spoločnosť MALL si vyhradzuje právo kontrolovať obsah stránok a umiestnenie Odkazov na internetových stránkach Partnerov.
 3. Partner nesmie napodobňovať vzhľad webových stránok a podstránok spoločnosti MALL, alebo akýmkoľvek iným spôsobom budiť v návštevníkovi dojem, že Web je vlastneným či prevádzkovaným celkovo alebo z časti spoločnosťou MALL. Logo spoločnosti Mall a doplňujúce propagačné materiály, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť Mall, môžu byť použité len po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti Mall. Partner nesmie využívať názov spoločnosti Mall inak než v súvislosti s prevádzkou Odkazu na Webe.
 4. V súvislosti s Odkazom nesmie Partner používať akékoľvek automatické otváranie internetových stránok bez akcie návštevníka webu, napr. autohits systémy, načítanie servera akéhokoľvek Obchodu do pop-up a pop-under okien, načítanie takéhoto servera Obchodu do iframe apod. Kliknutia na odkaz musia byť výsledkom slobodného rozhodnutia návštevníka internetovej stránky Partnera, nie konaním v omyle alebo dôsledkom neodvratného procesu.
 5. Odkazy nesmú byť umiestňované na stránky bez obsahu a na stránky vytvorené iba za účelom zobrazovania reklám, či už je obsah s internetovými obchodmi prevádzkovanými spoločnosťou MALL relevantné alebo nie.
 6. Partner nesmie využívať rozosielanie nevyžiadanej pošty (spam) ani inú nedovolenú formu propagácie.
 7. Spoločnosť MALL nezodpovedá za funkčnosť Odkazov a Technológie a zároveň nezaručuje žiadne minimálne počty kliknutí na Odkaz, dobu ich realizácie, prípadne výšku provízie podľa bodu III. a následne nižšie získaných Partnerom na základe VOP.
 8. 10. Všetko súvisiace s Technológiou a Odkazmi je alebo môže byť predmetom duševného vlastníctva spoločnosti MALL. Partner nie je oprávnený akúkoľvek časť Technológie alebo Odkazu meniť, prenajímať, požičiavať, predávať, šíriť a ani z nich alebo na ich základe vytvárať odvodené diela alebo výrobky.
 9. Spoločnosť Mall má kedykoľvek právo zmeniť obsah aj formu Odkazu, prípadne obmedziť či pozastaviť jeho zobrazovanie na Webe Partnera.

III. Odmena

 1. Spoločnosť MALL poskytne Partnerovi za nižšie uvedených podmienok odmenu za každého prichádzajúceho návštevníka na stránky Obchodu, ktorý uskutoční nákup tovaru a od takejto kúpnej / spotrebiteľskej zmluvy v zákonnej lehote neodstúpi.
 2. V prípade, že návštevník po kliknutí na Odkaz umiestnený na internetovej stránke Partnera do 30 dní od takéhoto kliknutia zakúpi akýkoľvek tovar v Obchode, riadne zaplatí jeho cenu a tovar nevráti v zákonnej lehote od jeho doručenia ("Nákup"), má Partner v takom prípade nárok na odmenu vo výške určenej z ceny Nákupu bez DPH ("Odmena").

  Výška Odmeny je určená podľa druhu tovaru nasledovne:

  Kategórie tovaru provízia
  cyklistické vybavenie 6%
  športové a outdoorové vybavenie 6 %
  designové a štýlové výrobky 5 %
  chovateľské potreby 5 %
  audiotechnika 2 %
  hobby a záhrada 3 %
  hračky 3 %
  malé domáce spotrebiče 3 %
  domáce spotrebiče 1 %
  hračky 3 %
  foto technika 1 %
  mobily a GPS 0,5 %
  PC technika 0,5 %
  videotechnika 0,5 %
  starostlivosť o dieťa 2 %

  Na služby (napr. doprava) sa nárok na odmenu nevzťahuje.

  Odmena môže byť zvýšená na základe časovo obmedzenej akcie či dohode s Partnerom.

 3. Odmenu podľa článku III odstavec 1 obdrží vždy iba ten Partner, z ktorého stránok vstúpil zákazník na internetové stránky Obchodu ako posledný. Nárok na odmenu sa nevzťahuje na vstupy zákazníka na internetové stránky Obchodu, ktoré neboli uskutočnené prostredníctvom Odkazu umiesteného na stránkach Partnera.
 4. Nárok na Odmenu a jej vyplatenie vzniká len za predpokladu, že celková výška Odmeny za kalendárny mesiac dosiahne najmenej 2 €. Vyúčtovanie a vyplatenie Odmeny za každý kalendárny mesiac prebieha samostatne.
 5. Z technických dôvodov je pre uznanie Odmeny potrebné, aby návštevníci stránok Partnera mali vo svojom počítači povolené cookies.
 6. Partner splnomocňuje MALL na vystavovanie faktúr (daňových dokladov) mene Partnera a zároveň sa Partner zaväzuje, že všetky takto vystavené faktúry (daňové doklady) prijme. V prípade vzniku nároku Partnera na výplatu Odmeny podľa článku III odstavec 1 zašle spoločnosť MALL do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na e-mailovú adresu Partnera, príslušnú faktúru (daňový doklad) vystavenú v mene Partnera.
 7. Partner je povinný udržiavať svoje účtovné / fakturačné údaje v systéme vždy aktuálne. Partner berie na vedomie, že vyúčtovanie vždy prebieha na základe údajov, ktoré sú v systéme k poslednému dňu daného mesiaca. Partnerovi bude odmena vyplatená prevodom na bankový účet v eurách. Ak Partner neposkytne do konca daného kalendárneho mesiaca fakturačne údaje a bankové spojenie, na základe ktorých bude možné výplatu Odmeny zrealizovať, nárok na výplatu Odmeny zaniká.
 8. Po obdŕžaní vyúčtovania podľa článku III odstavec 6 môže Partner do 5 pracovných dní vzniesť námietku proti výške Odmeny uvedené vo vyúčtovaní. Spoločnosť MALL námietku Partnera prešetrí a do 30 dní zašle Partnerovi svoje pripomienky. Ak bude námietka Partnera považovaná za oprávnenú, bude čiastka uznaného rozdielu vyrovnaná v nasledujúcom vyúčtovaní. V prípade, že oproti výške Odmeny nebude Partnerom vznesená námietka do 5 pracovných dní od obdŕžania vyúčtovania, nárok Partnera na vznesenie námietky zaniká a výška Odmeny sa bude považovať za bezchybnú.
 9. Odmena, na ktorú vznikol Partnerovi nárok podľa článku III odstavec 1, a ktorá bola účtovaná podľa bodu článku III odstavec 5, bude uhradená spoločnosťou MALL do konca mesiaca nasledujúceho po príslušnom kalendárnom mesiaci na účet Partnera uvedený v zmluve, ak nejde o prípad nedostatočnej výšky Odmeny podľa článku III odstavec 4. Ak dôjde k zmene bankového spojenia, Partner je povinný takúto zmenu bezodkladne vyznačiť v systéme.
 10. Partner má nárok na Odmenu z nákupov, ktoré boli dokončené v čase trvania zmluvy.
 11. Partner je povinný zdaniť Odmenu podľa platného Zákona o daniach z príjmov. Ak je Partner platcom DPH, bude sa na faktúre (zdaniteľnom plnení) vzťahovať sadzba dane platná k vzniku povinnosti priznať daň v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak dôjde v priebehu zmluvy u Partnera k zmene, je povinný takúto zmenu bezodkladne vyznačiť v systéme. Ak tak neurobí, MALL bude naďalej účtovať Odmenu podľa údajov, ktoré sú v systéme platné k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. V prípade, že bude Partner od MALL požadovať vystavenie daňových dokladov s inými, ako k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca v systéme zaznamenaných údajov, je Partner povinný uhradiť v prospech MALL administratívny poplatok vo výške 20 € za súvisiace zmeny daňových dokladov.
 12. Ak Partner poruší ustanovenia článku I odsek 3, nárok na výplatu Odmeny zaniká. Spoločnosť Mall môže za zaúčtovať doposiaľ nevyplatené Odmeny proti splatným nárokom voči Partnerovi
 13. Výška Odmeny je určená výhradne na základe údajov spoločnosti MALL, žiadne iné spôsoby merania či výpočtu výšky Odmeny nebudú mať účinok.
 14. Nárok na odmenu a jej výplatu sa nevzťahuje na sortiment označený štítkom partnerský predaj.

IV. Technický servis

 1. Technický servis súvisiaci s prevádzkou Technológie a Odkazov zabezpečuje spoločnosť MALL. Partner je povinný poskytnúť spoločnosti MALL relevantnú asistenciu v súvislosti s technickým servisom Technológie alebo Odkazu.
 2. Spoločnosť MALL zriadi pre Partnera prístup na server: affiliate.mall.cz, kde bude môcť sledovať aktuálnu výšku odmeny, na ktorej mu v súlade so zmluvou a VOP v danom kalendárnom mesiaci vzniká nárok.
 3. Partner je povinný udržiavať internetovú stránku s Odkazom, ktorú prevádzkuje, v prevádzkyschopnom stave. Prevodom, zrušením alebo zánikom internetovej stránky s odkazom Zmluva stráca svoju platnosť.

V. Osobné údaje

 1. Osobné údaje Partnera uvedené v zmluve a v systéme registrácie prevádzkovanej Technológiou spoločnosti MALL, sú spracovávané spoločnosťou MALL v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov. Poskytnuté údaje budú spracované za účelom splnenia účelu Zmluvy. Partner týmto zároveň súhlasí, aby jeho osobné údaje boli tiež poskytnuté spoločnosti MALL na marketingové účely.
 2. Partner súhlasí s tým, že spoločnosť MALL môže používať jeho meno (alebo názov spoločnosti) a logo v prezentáciách, marketingových materiáloch, zoznamoch zákazníkov a zoznamoch zákazníkov na webových stránkach.
 3. Partner akceptáciou VOP dáva aj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v registrácii. Poskytnuté osobné údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom spoločnosti MALL. Ak bude k jeho osobným údajom mať prístup iný subjekt, ako spoločnosť MALL, bude to iba v rámci spolupráce na činnostiach spoločnosti MALL za účelom zlepšenia svojich služieb obchodným a marketingovým účelom, pričom tento subjekt nebude oprávnený údaje predávať inej osobe.

VI. Trvanie a zánik Zmluvy

 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. V prípade vážneho porušenia povinností, či menej závažného opakovaného porušenia povinností Partnera podľa týchto VOP alebo zneužitie Technológie má spoločnosť MALL právo od zmluvy s okamžitou účinnosťou odstúpiť.
 3. Ak je súčet hodnôt nákupov (bez DPH), z ktorých sa Partnerovi určuje Odmena podľa článku II odstavec 1, za jeden kalendárny mesiac nižší než 10 000 €, môže spoločnosť MALL Zmluvu ukončiť s okamžitou platnosťou. Nárok na výplatu Odmeny podľa článku III odstavec 10 zostáva nedotknutá.
 4. Zmluvu môžu obe strany vypovedať aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 30 dní, ktorá začína bežať odo dňa, v ktorom bola výpoveď druhej strane doručená.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Spoločnosť MALL si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky, pričom túto zmenu oznámi na internetovej adrese http://affiliate.mall.cz. Aktuálne Podmienky budú vždy dostupné na internetovej adrese: www.mall.sk/affiliate-program. Partner je povinný pravidelne kontrolovať, či nie je k dispozícii aktuálnejšia verzia Podmienok. Upravené Podmienky sú považované za dohodnuté a akceptované Partnerom dňom, kedy nadobúdajú platnosť. Ak Partner s upravenými Podmienkami nesúhlasí, je povinný zaslať email so žiadosťou o ukončení účasti v affiliate programe na adresu affiliate@mall.sk.
 2. Všetky spory vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane VOP) budú s konečnou platnosťou rozhodnuté v rozhodcovskom konaní u Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Slovenskej republiky a Agrárnej komore Slovenskej republiky v Bratislave podľa poriadku a pravidiel tohto rozhodcovského súdu.
 3. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12.5.2011